is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitaals waarde, welke I .. . « „

bij gedwongen afkoop in 1899 ®'J toepassing der wet van 1872, ; OPMERKINGEN.

Mt° ¥ ui "Cl ZVn i zon de wettelijk verschuldigde _T Krachtens art. 23 der wet van 13 Mei 1859, Stbl.

eersteSUeden Vf^art i? der Wet nfk°°P80m 18" l,US ^

"Vr vl^SïnX'T*" S ' "**'ï00r '"T" ï*'1 n,orte" ")» BS X igK

iaren 1SJUtnt pn m»t isos heffer het tiendrecht verkreeg, : 700v ''ft recht van successie, moet dus ook die wettelijk

jaren 1884 tot en met 1898, , ' bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden

toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch hij akte van

voor het , , f hii v:. i hii ... scheid wig, noch hg akte Vrtn knop en verkoop of anderen

overgegane ™°.r h.et U U I bu j soortgelijken titel, ter bepaling der waarde van het

aandeel. geheel. l je00p. scheiding. , koop. sch«iding. I tiendrecht, aan dien wettelijken maatstaf gebonden.

i 1 'i

1

| — 28(10 ~ ~ l' ~~ 000 In de pachtopbrengst van dezen tiend viel een sterke

schommeling waar te nemen, deze bedroeg o. a. in 1884 ƒ214, in 1888 ƒ171, in 1894 ƒ87, in 1897 ƒ83 en in 1898 ƒ105.

— | 5806 300 i — — ; —

I I I

^ 15,(8 12'St' 823 ! — ~ ! — 1)0 reden van <len geringen prijs bij verkoop is wellicht

te zoeken in het onverdeelde.

|| ! I

I I

J

— 2754 — _ _ _

— 4220 — — _ _

— jtö.34^ _ _ _ _

— "" 10814

— 10814 - - _ 516 I

\ ! 9812 . j Wel een opmerkelijk verschil tusschen succest-ie en akte

' i ' van koop. Men lette intusschen op de jaren 1891 en 1897.

1 i

— ' 2102 056 ! • I! - — !|

■ ij

ï 'A = 412 824 jl _ _ i _ fli |

7 . f 112 —

1472 — 272 — — — |

I

I ( — — j — / In de pachtopbrengst van dezen tiend viel een sterke

( 10352 — v| ' schommeling waar te nemen. Dit "/»« is verpacht in

) fi _ _ _ ooop ) 188-1 voor ƒ085.46, in 1885 voor ƒ565.07; vanaf 1894

' [ resp. voor ƒ476, ƒ438, ƒ392, ƒ330 en ƒ449.

L

) .| — — — 021 1 Deze tiend werd met meer andere onroerende goederen

^ i pot ! voor bet recht van successie in (én tom geschat op

\ ~ ~ ' ƒ20274.

L l i l

f 12233 - \ ~ ~ \ ~ ~

' ( — ' — — 1867 !!