is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening Kapitaals waards,

der akte waarin aangenomen bij:

PROVINCIE of datum van het

OMSCHRIJVING overlijden waarop

EV als waarde van het akte van aangifte

van het tiendrecht koop en akte

GEMEENTE werd aangenomen ver*°°P V°°

OVERGEGANE TIENDRECHT. liet bedrag, anderen van het recht

waarin geleuex. vermeld in één soort- . ... van

der drie volgende gelijken 90 1611 in£'

kolommen. t,teL successie.

1 (- 1 ^^

NOORD-BRABANT

137. Drongelen Tiendrecht onder Drongelen, als de tienden ge- 20 October 1897 — 2500

naamd: „de Bovenste blok", de tiend genaamd „de Benedenste Blok" en de zaad-, garst-, smalle-,

aardappel- en meekraptienden.

138. Dussen Het tiendrecht behoorende tot de Ambachtsheer- 31 Augustus 1896 — — 7106

lijkheid Dussen, Muilkerk en aldaar gelegen. %, ion,- 7iruï —

bestaande in 8 blokken koorn- en smaltienden 25 September 18». - 710O

benevens de krijtende en broeiende tiend.

"

139. Giessen '/s in den tiend in de gemeente Giessen. 11 Juni 1890 — — 3383

14 Februari 1891 — 2500 —

140. Ginneken ,9/»«o aandeel in den tiend met den vlastiend van 7 October 1892 3600 — —

Luchtenburg en de lammertiend van Ginneken.

141. Hedikhuizen De tienden onder Herpt en Bern, genaamd: Wiel- 15 Februari 1898 15000 — —

blok, Kerkblok, Mommerenhoek, Dijkblok, Hoefblok en Bernscheblok, benevens de zaad-, garstsmalle, buiten aardappelen- en meekraptienden,

alsmede van het blok de Eskentiend onder Hedikhuizen met uitzondering van de gedeelten welke door den staat in 1888 zijn aangekocht.

142. Herpen De tienden der gemeente Herpen, genaamd de 3 December 1888 — — 56345

Herpsche tiend uitgezonderd ae derde Hoef, zooals die van ouds geheven zijn geworden.

143. Idem Idem. 28 November 1889 — 48300 —

144. Idem De helft in de Overlangelsche tienden onder de 3 December 1888 — — (>097

gemeente Herpen, wordende die tienden in gemeenschap bezeten met de Roomsch Catholijke Pastor}' van Herpen en welke tienden zijn bezwaard met jaarlijks een gulden vijf en twintig cents aan de Schutterij van St. Antonius te Overlangel.

145. Idem.. Idem. 28 November 1889 — 4900 —

146. Hoeven Tiendklampen 1 tot en met 17. in 1888 — I — 41520

Augustus 1892 — 41520 —

147. Lith Het tiendrecht, uitgezonderd dat van dieren, inde 16 Januari 1889 — 18000 —

gemeente en wel in de navolgende klampen;

de eerste klamp genaamd „de Akkeren", de tweede genaamd „Over den tiend weg", de derde genaamd „den Eng", de vierde genaamd „den Heuvel", de vijfde genaamd Uitslageisteeg" en de zesde genaamd „de Breede weg over de Maas". :