is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het door hen bestreden recht tot tiendheffing, gemiddeld jaarlijks, anders nog ware te verwachten.

Art. 36. Door den betrokken hypotheekbewaarder wordt desverlangd eenmaal kosteloos een uittreksel uit den kadastralen perceelsgewijzen ligger verstrekt aan allen, die ten genoegen van voornoemden ambtenaar hebben aangetoond daarbij belang te hebben, hetzij tot het doen der in art. 26 bedoelde aangifte, hetzij om gebruik te maken van het bepaalde bij art. 33.

HOOFDSTUK V.

VAN HET ONDERZOEK DER AANGIFTEN

EN DER DAARTEGEN INGEBRACHTE BEZWAREN.

§ i. Van het onderzoek in het algemeen.

Art. 37. De Tiend- en de Schattingscommissiën zijn belast met het onderzoek en do beoordeeling der ingevolge art. 26 gedane aangiften op den voet en de wijze als, ten aanzien der verschillende daarin vervatte opgaven, hieronder nader is aangewezen.

Zij zullen, bij het volbrengen dezer aan haar opgedragen taak, in de eerste plaats te rade gaan met de memoriën, welke binnen den in art. 33 gestelden termijn, naar aanleiding deibij haar ingekomen aangiften, door belanghebbenden mochten zijn ingeleverd en voorts zoowel hem, door of namens wien eenige aangifte werd gedaan, als de belanghebbenden, die daarin aanleiding vonden tot het inleveren eener memorie als bedoeld in art. 34, in de gelegenheid stellen, door haar te worden gehoord, hetzij dan met of zonder bijstand eens

gemachtigden.

Art. 38. Beide Commissiën hebben het recht, evenzeer van hem, door of namens wien eenige aangifte werd gedaan, als van ieder die naar aanleiding daarvan eene memorie heeft ingeleverd als bedoeld in art. 34, te verlangen dat hij tot nadere toelichting zijner beweringen aan haar de gewenschte ophelderingen en inlichtingen verstrekke.

Als een schriftelijke opheldering of inlichting zal, voor de toepassing van het bepaalde b\j dit en de volgende artikelen, ook zijn aantemerken het overleggen van bescheiden, waarop, zonder die in het oorspronkelijk bij de Tiendcommissie inteleveren, by de aangifte of in de memorie een beroep werd gedaan