is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuivere opbrengst in geld, welke van evenbedoeld recht gemiddeld jaarlijks anders nog ware te verwachten, doch alleen voor zooverre die besluiten betrekking hebben op perceelen niet bedoeld onder a van art 5;

3° aan de belanghebbenden bij bovenbedoelde perceelen, voor zooverre zij, ingevolge het bepaalde bij art. 33 en binnen den aldaar gestelden termijn, zich gewend hebben tot den voorzitter der Tiendcommissie, bij wien voormelde aangifte is ingekomen, met de bewering, dat een of meer dier perceelen, in de laatste 30 aan het in werking treden dezer wet voorafgegane jaren, nimmer tot het kweeken van eenige akker- of tuinvrucht is aangewend, en voor zoover die besluiten omtrent deze bewering eene beslissing inhouden;

4" aan alle overige belanghebbenden bij bovenbedoelde perceelen, voor zooverre zij, ingevolge het bepaalde bij art. 33 en binnen den aldaar gestelden termijn, zich gewend hebben tot den voorzitter der Tiendcommissie, bij wien voormelde aangifte is ingekomen, met eenige andere bewering, mededeeling of vraag, betreffende de schadeloosstelling of de grondrente, welke voor een of meer dier perceelen, wegens de opheffing van het daarop tot dusver bestaan hebbend tiendrecht, ingevolge deze wet door of aan het Rijk zal zijn verschuldigd, en voor zooverre die besluiten op het bedrag dier schadeloosstelling of grondrente van eenigen invloed zijn.

5° aan ieder, door wien met betrekking tot. de schadeloosstelling, welke wegens de opheffing van het onder 1° bedoelde recht tot tiendheffing door het Rijk zal zijn uit te keeren, het onder b van art. 67 bedoelde verzet gedaan, of het onder c van evengenoemd artikel bedoelde beslag gelegd is, doch alleen voorzooverre die besluiten betrekking hebben op perceelen, niet bedoeld onder « van art. 5.

Voor zooverre de aangeteekende brieven, in het vorig lid bedoeld, niet binnen acht dagen door of namens de geadresseerden mochten zijn afgehaald, zullen de daarin vervatte mededeelingen, binnen de eerstvolgende acht dagen, aan laatstbedoelden, ter door hen gekozen woonplaats, bij deurwaardersexploit worden beteekend.

Art. 59. Elk der in het eerste lid van het vorig artikel onder 1° tot en met 5° bedoelde personen, op wien niet het bepaalde in art. 42 van toepassing is, zal, indien hij zich door een der volgens het vorig artikel aan hem medegedeelde besluiten bezwaard acht, binnen 30 dagen na den dag, waarop de aangeteekende brief door of namens hem afgehaald, of de in het laatste lid van het vorig artikel bedoelde beteekening gedaan is, zijne bezwaren daartegen schriftelijk kunnen inbrengen bij den voorzitter der Tiendcommissie, van welke die