is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens zullen, ten opzichte van voormeld beslag, de bepalingen van het gewone recht toepasselijk zijn.

Art. 70. In de gevallen, onder a, b en c van art. 67 bedoeld, zullen de perceelsgewijze vastgestelde bedragen, waaruit de van rtfkswege uittekeeren schadeloosstelling is samengesteld, ten dage waarop deze ingevolge het bepaalde bij art. 11 opeischbaar zijn, door Onzen Minister van Financiën in de consignatiekas worden gestort ten behoeve van hen, die gebleken zijn op uitkeering van het geheel of een deel dezer bedragen aanspraak te maken.

Aan ieder van dezen wordt daarvan door Onzen Minister van Financiën bij aangeteekenden brief kennis gegeven.

Art. 71. Bijaldien zij, ten behoeve van wie de in het vorig artikei bedoelde bedragen in de consignatiekas zijn gestort, omtrent de uitbetaling dezer gelden zich onderling niet kunnen verstaan, zoo kan door den eerst gereedo hunner aan den voorzitter der arrondissementsrechtbank zijner woonplaats worden verzocht dat een rechtercommissaris worde benoemd, onder wiens toezicht en medewerking de uitbetaling zal geschieden.

Dit verzoek zal worden gedaan in het register, bedoeld in het tweede lid van art. 481 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Art. 72. De verzoeker doet de benoeming van den rechter-commissaris beteekenen aan de overigen, ten behoeve van wie de gelden zijn geconsigneerd.

Binnen 14 dagen na die beteekening, tenzij door den rechter-commissaris daartoe een langere termijn mocht zijn gesteld, zullen zoowel de verzoeker als de overige belanghebbenden, zoo even bedoeld, op straffe van anders voor de uitbetaling niet meer in aanmerking te komen, bij den rechter-commissaris indienen de titels en bewijsstukken, op grond waarvan zy op het geheel of een deel der geconsigneerde gelden aanspraak maken.

Zij zullen woonplaats bij eenen procureur moeten kiezen en door dezen doen overleggen en teekenen eene schriftelijke vordering, om, hetzij als uitsluitende, hetzij als bevoorrechte, hetzij als concurrente rechthebbenden op die gelden te worden erkend.

Art. 78. Na verloop van den termijn, bij het tweede lid van het vorig artikel gesteld, wordt door den rechter-commissaris, naar aanleiding der aan hem overgelegde stukken, opgemaakt een staat, volgens welke de uitbetaling der geconsigneerde gelden behoort te geschieden, nadat daaruit zullen zyn voldaan de kosten op de rechterlijke tusschenkomst vallende.