is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot het jaar 1866 bevond zich het archief der Godshuizen in het oude gasthuis, in de l.angedelft. gelegen ter plaatse waar nu verrezen zijn de perceelen H n'. 21, 21* en 2l\ Bij het in gebruik komen in voornoemd jaar van het nieuwgebouwde gasthuis op het Xoord poortplein verhuisde het naar het burgerweeshuis op het Molenwater.

Het lag in eerstgenoemd gebouw geborgen in een overwelfd, van fraaie eikenhouten kasten voorzien, en met ijzeren deur afgesloten lokaal, de '/Hel" genaamd, uaast het kantoor van den secretaris-penningmeester van het Bestuur der Godshuizen. Wel veilig geborgen alzoo, maar tevens helaas in zulk een treurigen en verwarden toestand, dat raadpleging van stukken uiterst bezwaarlijk was.

Het was de heer W. J. Ziv, secretaris-penningmeester, die een begin maakte met te trachten eenige orde in den chaos van papieren te maken door zich op de hoogte te stellen van den inhoud van de oude charters en hiervan door opschrift in dorso te doen blijken. De heer J. A. Zip, die zijn vader in diens betrekking opvolgde, vervolgde het door zijn vader begonnen werk, door van alles wat aanwezig was chronologische lijsten te maken, waardoor althans in hoofdzaak bekend werd, wat in het archief aanwezig was.

Veel bleef echter nog te ordenen en te schiften over, zoodat het Bestuur der Godshuizen besloot de verdere regeling en inventarisatie aan een deskundige op te dragen, die over voldoenden tijd kon beschikken oin binnen bekwamen tijd de linale regeling tot een goed einde te brengen. Aan den heer C. de Waard alhier werd die taak opgedragen en door dezen aanvaard.

Middelburg, Februari 1907.

Het bestuur der godshuizen, A. P. SNOUCK HURGRONJE, Voorzitter.

J. A. ZIP,

Sfcreturis-penniiigmeexltr.