is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene inleiding.

Het Bestuur der Godshuizen te Middelburg verzocht mij in den zomer van 1901 om de ouder dat Bestuur berustende archieven te regelen. De omvang van dit werk en de moeielijkheden er aan verbonden waren vooraf zelfs bij benadering niet te overzien. Mr. 11. Fkuin, rijksarchivaris in Zeeland, zegde mij echter zijne hulp toe, en daarmede konden alle overwegende bezwaren vervallen.

De archieven waren geborgen hoofdzakelijk in twee lokalen van het Burgerweeshuis en globaal geordend in oude en nieuwe archieven benevens in eeuige partijen oude charters. De oude archieven en de charters werden naar een der zalen van het rijksarchiefgebouw overgebracht, daar in vrije uren geordend en geïnventariseerd en , naarmate een of meer op zich zelf staande onderdeelen gereed kwamen, behoorlijk verpakt, weder naar hunne oude bewaarplaats teruggebracht. Het lag in de bedoeling, zoo ik meende, om 11a de behandeling van de oude archieven ook de nieuwe op dezelfde wijze onder handen te nemen, doch nog vóór dat het werk met de oude archieven geheel was afgeloopcn (Mei 19U3) werd mij dringend gevraagd alvorens dat te voltooien eerst eeue globale beschrijving van de nieuwe archieven te maken. Spoedig was daaraan voldaan. In eene inleiding daarop moest echter het volgende worden aangeteekend:

n

Gelukkig waren vele deelen en pakken van deze archieven door mij geraadpleegd om de overgangen van het bestuur en de reorganisatie van de gestichten in den Franschen tijd te leeren kennen Enkele van die archieven met name die van de Subdirectie vau Gesticht n°. 2 en van Gesticht n". 3 waren zelfs geheel en dat van de Commissie van Bestuur over de Arminrichtingen en Armenscholeu gedeeltelijk beschreven, zoodat ik een algemeen inzicht had gekregen van de verschillende collegiën, die in