is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sten en uitgaven over 1812 van alle gestichten zijn door het nieuwe (hoofdbestuur verantwoord, waarvoor het van de oude besturen de gegevens ontving. De oude rekeningen sluiten dus alle met 1811. Daarentegen bleven verschillende hulpboekeu etc. bij de oude besturen in gebruik, totdat de reorganisatie was voltooid, en zij door subdirectiën vervangen waren. Deze omstandigheden hebben de scheiding tusschen de oude en nieuwe archieven beheerscht.

In het jaar 1827 is door den Staatsraad Gouverneur van Zeeland bij schrijven van 19 November aan alle autoriteiten in deze stad een nauwkeurig onderzoek verzocht naar de oude archieven en oorkonden, die onder hunne berusting waren. Naar aanleiding hiervan belastte het College van regenten over de Godshuizen den arnauuensis met de inventarisatie van de aanwezige bescheiden, die 28 December d a. v. onder overlegging van een inventaris rapport uitbracht. Hij zegt daarin o. a., dat in 1822 de toestand der archieven droevig was, dat zij in 1825 nog in hoeken en gaten verspreid lagen, en dat zijn werk verre van volledig is (zie nr. 594 van de lijst van het nieuw archief, waarin de afschriften der geheele correspondentie over deze zaak voorkomen). Inderdaad is in 1827 slechts een gedeelte van de archieven zeer globaal beschreven. Later zijn enkele stukken in den inventaris bijgeschreven De stukken werden tevens voorzien, meestal op etiquet, van opschriften en nummers, waaronder zij in den inventaris voorkomen. Van die opschriften en nummers is in dezen Inventaris melding gemaakt, waardoor de toen beschreven stukken gemakkelijk te herkennen zijn Enkele nummers ontbreken thans (zie de Inleiding van het archief van het gasthuis). Bij het nieuw archief bevinden zich ook '/Inventarissen van oude charters en oorkonden 1843 — 1675" (onvolledig) (zie nr. 593), waarin echter vele misstellingen voorkomen.

Er rest mij thans niets meer dan de betuiging van dank aan mr. R. Ikui.n voor de hulp, die hij in zoovele opzichten bij dit werk verleende. Moge de inventaris de bruikbaarheid van de archieven verhoogen.

Middelburg, Juni 1904.

C. DE WAARD.