is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verband van onvervreemdbaarheid onderworpen. Bovendien, en dat kan ons zelfs spijten, ging hierdoor het oudste van de thans nog in bezit zijnde goederen van het gasthuis, eene herinnering uit lang vervlogen tijden, in het archief als het ware verloren. Andere oorzaken brachten mede verandering in den staat dezer goederen. Tn 1623 werden er bij aankoop 3 gemeten 92 roeden lands in den Hayman aan toegevoegd (zie nr. 1109); in 1639 1 gemet 12 roeden in Ritthein (zie nr. 1111) en 204 roeden in Oost-Souburg (zie nr. 1112) evenzoo. Van de toestemming, verkregen van de Staten van Zeeland 1650 September 16, tot verkoop van een huis met hofstede in de Lange Delft (De Hazewind) en van twee partijtjes land in Vlaanderen (zie pakket C nr. 9 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.)) schijnt geen gebruik gemaakt te zijn. Het Staatsbewind der Bataafsche republiek verleende 1803 December 20 (zie de notulen van 1804 Januari 4 en nr. 1119 van dezen Inv.) dergelijke toestemming voor 8 gemeten 223 roeden lands in Walcheren. In 1811 werden 3 gemeten 10 roeden lands in Hoogelande (eerst Oud-Vlissingen) en in 1812 1 gemet 75 roeden in Eitthem in de fortificatiën respectievelijk van Vlissingen en Rammekens getrokken (zie folio's 183 en 191 in nr. 426) en in 1869 zijn 2 gemeten 50 roeden in West-Souburg tegen schadeloosstelling onteigend (zie folio 190 in nr. 426). In de akte van het Staatsbewind werd bepaald, dat de opbrengst der verkochte landen op eene secure en convenable wijze zoude worden belegd eu aan de bepaling van onvervreemdbaarheid onderworpen.

De losse stukken van deze afdeeling zijn geheel in den geest, zooals hiervoren ten aanzien van de algemeene bescheiden is verklaard, geregeld. Bij vergelijking zal het blijken, dat de geographische orde in de landerijen eene andere is, maar dit is geschied overeenkomstig de leggerboekeu en rekeningen.

In eene laatste afdeeling moesten enkele stukken onder Varia beschreven worden.

Van de in 1827 beschreven stukkeu (zie de Algemeene inleiding) ontbreken thans: nr. 1. Aanteekeningen van ontvangen pachten, huishuren, renten, enz. (17 stuks), en nr. 21. Portefeuille niet eenige oude kaarten van landerijen.

Tot het archief van het gasthuis behooren eindelijk nog twee verzamelingen bescheiden: eene die betrekking heeft op de Kleine Armschool, en eene andere, door Laukens Udemans nagelaten. Daar er weinig of geen verband tusschen deze papieren en het gasthuis bestaat, zijn zij van het eigenlijke archief gescheiden en ieder afzonderlijk als Aanhangsels vau den Inventaris beschreven.