is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Alphabetische index op de notulen van 1666 tot 1794 en inventaris van den inhoud der pakketten relatieven tot de notulen van 1568 tot 1812. (c. 1781).

1 deel.

N.H. Dit deel bevat dus twee, hoewel met elkaar in verband staande toch verschillende zaken: indices op de notulen en een inventaris der relatieven tot de notulen (zie nrs. 4—8). De indices zijn omstreeks 1781 opgemaakt, waarbij van oudere diergelijke indices is gebruik gemaakt '); zij vullen de 116 eerste bladen. Het bijhouden is later niet behoorlijk geschied, men heeft volstaan met eene onvolledige aanteekening van de ingekomen stukkeu met aanwijzing van het nummer, waaronder deze bij de relatieven werden gedeponeerd, en van de pagina van dit deel, waarop zij in den inventaris meer uitgebreid omschreven zijn. Eu deze gebrekkige bijhoudiug van de indices is in 1794 geheel opgegeven. Het folio, waarnaar verwezen wordt, is dat van een der uotuleuboeken. Wat nu den inventaris betreft, ook deze is in (c. 1781) van een ouderen overgeschreven en tot 1812 bijgehouden. iMaar noch in (c. 1787), noch in (c. 1781), noch in het tijdvak (c. 1781) — 1812 zijn alle stukken beschreven. Een gedeelte van die losse onbeschreven stukken vond men later, zij werden in 1827 iu den inventaris bijgeschreven, later trof men er weder aan, waarmede in (c. 1863; op gelijke wijze is gehandeld. Het is duidelijk, dat hierdoor de stukken niet in chronologische orde genummerd zyn. De inventaris is in dit deel geschreven op blz. 119 tot 175.

10. Contracten, bestekken, onderhandsche inschrijvingen voor te doene herstellingen, kopie- verhef brief van tienden, akteu van aanstelling van cellebroers, wisselbrief, rekeningen en kwitantiën, minuut- eu ingekomen brieven, notitiën etc Laatste helft der 18,e en begin der 19de eeuw.

1 lias.

N.B. De stukken zijn niet in chronologische orde geliasseerd Van buiten staat: „Liasse van diversse papieren".

11. Authentieke kopie van een rekwest van gecommitteerde meesters van de gemeene armen, van het gasthuis en van de leprozen aan de Staten van Zeeland om betaling van achterstallige renten. Met beschikking van 1585 November 14.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Gemerkt: „N° 2".

12. Rekwest van gasthuismeesters aan burgemeesters, schepenen en raad om te mogen akkordeeren over eene rente vau 9 pond gr.'sjaars, gevestigd op het huis De Groene ploeg op de Oude Beestenmarkt. Met gunstige kantbeschikking van 1618 November 30.

1 stuk in 1 omslag.

13. 1 wee rekwesten van regenten aan burgemeesters, schepenen en raad om ontheffing van betaling aan de thesauriers der stad voor de leveriug van medicamenten, en betreflende den verkoop van 500 roeden land in Oost-Souburg. Met kantbeschikking van 1703 Januari 6.

2 stukken in 1 omslag.

Deze berusten thans met eenige andere stukken van het gasthuis in 's rijks archief-depót

in Zeeland.