is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. 1604 (Juli 8—December 8).

N.B. Dit deel ia een fragment; het bevat alleen de namen van soldaten en soldatenvrouwen. Op den band staat: „Anno

W(1^1608. Boeck der soldaten".

29. 1689—1747.

N.B. Van achteren eenige notitiën van algemeenen aard een los visitatiebiljet van den chirurgijn, en een briefje van dé diakonie betreffende het in verzorging nemen van een jongeling. On den band staat: „Het boek van de soldaten, begonnen den eersten January 1689".

30 en 31. Staten van geconsumeerde eet- en drinkwaren, brandstoffen enz. met aanwijzing van het getal zieken in iedere maand 1780—1811.

2 pakken.

30. 1780—1797.

N.B. Hierby eene recapitulatie over de 18 jaren.

31. 1798—1811.

N.B. Hierbij eene recapitulatie over de 14 jareu.

32. Akten van aanstelling van Jacobüs Evertsen en Johan de Craan tot chirurgijn van het gasthuis. 1706.

2 stukken in 1 omslag.

N.B. Dergelijke stukken komen ook voor in pakket C (nrs. 6—8 van dezen Inv.) (zie aldaar nrs. 132, 152, 182, 239, 248, 249).

33. Pachtbrief van het ambt van biechtvader in het gasthuis. 1494.

2 charters (zie Reg. nr. 362).

34. Verklaring van burgemeesters, schepenen en raad der stad Middelburg, dat mr. Kehigius Sezin openbaar notaris is. 1502.

1 charter (zie Reg. nr. 892).

35. Inventarissen van meubelen en goederen. 1754 en 1766.

2 stukken in 1 omslag.

N.B. Inventarissen komen ook voor in pakket C nrs. 82, 83 228 (nra. 6—8 van dezen Inv.). Zie ook nr. 417. ' '

§ 2. Proveniershuis.

N.B. Zie ook nr. 429.

36. Schenkingsbrief van Inghelbbecht Clays' zoon en zijne echtgenoot Mageiete. 1432.

1 charter (zie Reg. nr. 118),

N.B. In dezen brief is de bepaling gemaakt, dat bovengenoemd echtpaar in het gasthuis zal wonen.

37. Akkoord tusschen Nicolaus Johannes'zoon, vicaris van den West-