is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monster, en gasthuismeesters betredende verzekering eencr lijfrente van 6 pond gr. Vis. 'sjaars en inwoning in het gasthuis aan eerstgenoemde tegen schenking van al zijne na te laten goederen. 1468.

2 charters en 1 stuk (zie Reg. nr. 267)-

38. Akkoord tusschen Aleydis Theodericus' dochter en gasthuismeesters betreffende inwoning in het gasthuis van eerstgenoemde. Met schenkingsbrief. 1471.

2 charters (zie Reg. nrs. 287 en 288).

39. Vonnis, gewezen door provisor en deken van Walcheren tegen de provenierster Aleydis Wilhelmus' dochter, houdende verbod om in het gasthuis te wonen en de huik der orde van St. Maria van den berg Carmel te dragen. 1472.

1 charter (zie Reg. nr. 292).

40. Twee schepenbrieven betreffende verzekering van 1 j groot daags lijfrente benevens inwoning in het gasthuis aan Nelle Gillis' dochter tegen schenking van al hare na te laten goederen. 1474.

2 charters (zie Reg. nrs. 306 eu 307).

41. Stukken betreffende de schenking van Maria Petrus Daniels zoons dochter van al hare goederen tegen eene lijfrente van 20 schellingen gr. Vis. 'sjaars en inwoning in het gasthuis. 1486.

2 charters (zie Keg. nrs. 339 en 340).

42. Akte betreffende inwoning in het gasthuis van Jan Miciiiels zoon van der Buttingen tegen schenking van circa 2 gemeten lauds in twee stukken in Buttinge en alles wat hem nog zal aanbesterven en wat hij zal verdienen. 1496.

1 charter (zie Reg. nr. 367).

N.B. Zie ook nr. 519.

43. Schepenbrief betreffende inwoning en onderhoud in het gasthuis met verplichting om daarin diensten te verrichten van Jacop Zoeteman Gillis' zoon tegen schenking van drie vierde van liet huis eu hofstede Den Hart in de Korte Delft. 1502.

] charter (zie Heg. nr. 391).

N.B. Zie ook nr. 611.

44. Akte betreffende inwoning en onderhoud in het gasthuis van Cornelius Henricus' zooii, priester, tegen betaling van 20 pond gr. Vis. en 5 pond voor meubelen. 1503.

1 charter (zie Reg. nr. 396).

N.B. Iu dezelfde akte wordt genoemden priester de bediening van

het O. L. V. altaar, gemeeulijk „de Languore" genoemd, op-

gedrageu.

45. Akkoord tusschen Johannes Cornelius' zoon, priester, en gast-