is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huismeesters betreffende inwoning in het gasthuis van eerstgenoemde tegen betaling van 82 pond gr. \ls. en 6 pond voor meubelen. 1504.

1 charter (zie Reg. nr. 399).

46. Akte betreffende inwoning en onderhoud in het gasthuis van Jan Jans zoon de smit en zijne echtgenoot Lijsbëth Wouters dochter tegen betaling van 25 pond gr. Vis. en nog 35 pond in vijf jaarlijksche termijnen benevens schenking van de helft van 2 huizen te Arnemuiden en 12 pond bij overlijden van Lijsbëth voornoemd. 1510.

1 charter (zie Reg. nr. 422).

N.B. Op de rugzijde van deze akte is eene andere d.d. 1512 Juli 4 geschreven, waarbij de lasten van het gasthuis vermeerderd worden met de betaling van de helft eeuer rente van 20 schellingen gr. 's jaars ten lijve van jonkvrouw Katheuine Jans dochter, non te Zoetendale, (zie Reg. nr. 429).— Zie ook nr. 682.

§ 3. Kerkelijke diensten en broederschappen in bet gasthuis.

N.B. Zie ook Drs. 39, 44, 594 en 717, de rekening van het gilde van O. L. V. van de qualeu St. Job en St. Juliaen (achter in nr. 60), de rekening van O. L. V. in het Ncdergasthuis (achter m nr. 91), en pakket C nr. 172 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.). Voor de missen in de gasthuiskerk en elders, waarmede het gasthuis ten gevolge van schenkingen belast was, zie men nrs. 429, 440, 510, 516, 570, 687, 689, 702 en 707.

47. Stukkeu uit een proces, gevoerd voor mr. Nicolaüs Goubblkt, proost der St. Maria kerk te Diuant, gemachtigde van den door den paus aangestelden beschermer van de rechten der St. Maria kerk te Vere, den abt van het klooster van St. Gertrudis te Leuven, door Jacobus Benijs, kapelaan in de St. Maria kerk te Vere en bezitter van eene vicarie in het St. Barbara gasthuis te Middelburg, eischer, tegen:

a. Johannes Jacobus' zoon, verweerder, die van den eischer in pacht heeft 3 gemeten lands, behoorende tot de bovenstaande vicarie, maar nalatig is in het betalen der pacht;

b. Goknelis 1'etrus zoon Vos, verweerder, die van den eischer in pacht heeft 1 gemet 150 roeden lands, behoorende tot de bovenstaande vicarie, maar nalatig is in het betalen der pacht;

c. Petrus Johannes' zoon, verweerder, die van den eischer iu pacht heeft 3 gemeten lands, maar nalatig is in het betalen der pacht

1524. *

1 pak.

48. Brief van provisor en deken van Walcheren betreffende een geschil tusschen Cornelius Jaoobus'zoon, priester, en Henricus Johannes' zoon Springelinc over zekere in het gasthuis te vieren missen. 1479.

1 charter (zie Reg. nr. 325).

49. Brief, waarbij gasthuismeesters Weu.neu.us Johannes' zoon Ael-