is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418. Inventaris van de huizen en landen, het gasthuis toebehoorende, gevolgd door eene opgave der pachters (c. 1650).

1 deel.

N.B. Op den rug staat: „Oudarchief n®. 5."

419 426, Register, houdende aanteekening van de verpachting en verhuring van landen en huizen en van de belegging van gelden in effecten, alsmede van de daarvan ontvangen pacht- en huursommen en renten en van andere inkomsten. 1649 1903.

8 deelen.

A.B. Met uitzondering van het eerste deel zijn in deze deelen ook de eigendommen en de daarvan komende revenuen van de Kleine Armschool ingeschreven; in deel 3 tot 7 zijn onder de inkomsten ook vermeld legaten en schenkingen en de ontvangen kosten voor verpleging van soldaten, matrozen en andere personen. \ oor in de deelen 2 tot 6 ligt een losse index van de pachters, huurders, renteverschuldigden, etc., gerangschikt in alphabetische orde van de voornamen. — Op den rug van het 2de tot 7de deel (van het 1ste is het verloren) is een etiquet geplakt, waarop geschreven is: „Oudarchief n». 5".

419. 1649—1650.

N.B. De bladen zijn genummerd 1 tot 181. — Op den band staat: „Dagelijcx ligger, dienende tot den ontfang van alle de pachten van landen, huysen, packhuysen, renten en anders, den gasthujse van iliddelburch [toejcoinende, beginnende anno 1649" en op den rug: „Leg' Bk 1649 tot 1650".

420. 1651—1666.

N-B. De bladen zijn genummerd 1 tot 187. — Op den band staat: Dagelycx ligger, dienende tot den ontfang van alle de pachten van landen, huysen, packhuysen, renten en anders, den gast[huyse van] Middelburch toecomende, beginnende A°. 1651" en op den rug: Leg' boek 1651 tot 1666".

421. 1667—1684.

N.B. De bladen zijn genummerd 1 tot 181. — Op den band staat: „Liggerboeck, dienende tot den ontfanck van alle de pachten van landen, huysen, packhuysen, renten, chijnsen etc., den gastnuyse in Middelburgh toecomende, beginnende met den jare 1RS °USt 1667", en op den rug: „Leg' boek, begonnen 1667—

422. 1685—1705.

N.B. De bladen zijn genummerd 1 tot 165. — Op den rug staat • „Leg' boek 1685 tot 1705".

423. 1706—1729.

2*35 S HrSi' ** m' - °» "" !

424. 1729—1771.

N.B. Voorin ligt eene losse lijst van de landen. 1762 tot 1765

De bladen ziju genummerd 1 tot 219. — Op den rug staat' „Leg' boek 1730 (tic) tot 1771". " 8