is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Testament van Maeyken Aeriana, echtgenoot van Jan de zaghere. 1581.

1 stuk.

N.B. Het gasthuis en Cathalina de la Palma elk voor de helft. Zie nr. 665. — Gemerkt: „No 5".

Authentieke kopie van 1608 van het testament van SlJNTJE VAN ASSCHE. 1606.

1 charter.

N.B. Testatrice stelt de armschool, het gasthuis en de armen elk voor J tot erfgenamen. — Gemerkt: „No 7".

Authentieke kopie van 1609 van het testament van Mathijs Leenaerts. 1593.

1 stuk.

N.B. Testateur stelt verschillende verwanten en na hun dood of bij gebreke van hen den armen voor f en het gasthuis en de gevangenen samen voor ^ tot erfgenamen. — Gemerkt: „No 14".

445. Testament van Maeyken Aeriana, echtgenoot van

Jan de zaghere. 1581.

1 stuk.

N.B. Het gasthuis en Cathalina de la Palma elk voor de helft. Zie nr. 665. — Gemerkt: „No 5".

446. Authentieke kopie van 1608 van het testament van

SlJNTJE VAN ASSCHE. 1606.

1 charter.

N.B. Testatrice stelt de armschool, het gasthuis en de armen elk voor \ tot erfgenamen. — Gemerkt: „No 7".

447. Authentieke kopie van 1609 van het testament van

Mathijs Leenaerts. 1593.

1 stuk.

N.B. Testateur stelt verschillende verwanten en na hun dood of bij gebreke vau hen den armen voor } en het gasthuis en de gevangenen samen voor J tot erfgenamen. — Gemerkt: „No 14".

448. Stukken betreffende een geschil tusschen 1" Katherine Uterloes en haar zoon Anthonius, 2° de gasthuismeesters, 3° de HeiligeGeestmeesters in de Kloosterparochie, 4° dekens en kapittels vau St. Petrus en Martinus te Middelburg, en 5° de meestersche en het klooster Jerusalem van de derde orde van St. Franciscus aldaar, over goederen, afkomstig van de Minderbroeders. 1502—1507.

3 charters eu 1 stuk (zie Reg. nrs. 390, 394, 397 en 411).

449. Re?u van transportbrieven en andere stukken, afgegeven aan den pensionaris De Munck. (z. j.).

1 stuk en 1 omslag.

N.B. Niet geteekend. Verschillende stukken, op dit re<;u vermeld, bevinden zich thans in het archief, zoodat zij vermoedelijk alle zijn teruggegeven.

450. Transportbrieven van land en huizen, rente- en schuldbrieven, met bijbehoorende stukken betreffende landerijen, huizen, renten en schuldvorderingen, die later weder verkocht of afgelost zijn. 1603—1753.

41 charters en 3 stukken in een doos.

N.B. Deze stukken zijn gecancelleerd of op de rugzijde is aanteekening van verkoop of aflossing gedaan.

b. landerijen.

N.B. Sommige van de hieronder genoemde ambachten of parochiën bestaan als zelfstandige gemeenten thans niet meer en van enkele zijn in den loop van tijd de grenzen gewijzigd, zoodat het mogelijk is, dat perceelen land thans onder eene andere gemeente ressorteereu dan waaronder zij hier genoemd worden. Vau de partijen, die thans nog als eigendom van het gasthuis bekend staau, is de gemeente met de letter en het nummer vau het kadaster in nr. 426 vermeld. — Zie ook in pakket A nrs. 6 eu 11 (nr. 4 van dezen Inv.) en in pakket C nrs. 216, 221 en 225 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).