is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5L4. Eigendomsbewijs van 10 gemeten 48 roeden lands in vijf stukken, afkomstig van Dig.ve heer Jan Woyts dochter. 1548.

1 charter (zie lieg. nr. 530).

N.B. Van deze pcrceelen laad ligt er een van 1 gemet 160 roeden iD Werendijk, en twee van 5 gemeten en 1 gemet 18 roeden in Koudekerks.

§17. In Gaping e.

N.B. Zie nr. 558.

§ 18. In Serooskerke.

N.B. Ofschoon dit ambacht voor een groot gedeelte in de Oostwatering ligt, wordt het in de leggerboeken alleen onder de Noordwatering, waarin een kleiner gedeelte gelegen is, vermeld: daarom zijn alle stukken hierna onder $ 30 beschreven.

§ 19. In Buttinge.

515. Transport brief van l gemet lands, toekomende aan Baertelmeeüs Willems zoon. 1867.

1 charter (zie Reg. nr. 4).

516. Vidimus van een schepenbrief van 1423, waarbij Pieter Heynric Doedins zoons zoon aan zijne moeder Zoeten Pietefs dochter 2 gemeten 52 roeden lands in drie stukken schenkt, en bepaalt, dat de eigendom van dit land ua doode zijner moeder en van hem op het gasthuis en den Heiligen Geest van Westmonster elk voor de helft moet overgaan, met last van een jaargetij van 18 grooten iu Westmonster voor Pieter en Zoeten voornoemd. 1424.

1 charter (zie Reg. nrs. 95 en 101).

517. Eigendomsbewijs van 1 gemet 11)0 roeden lands en eene erfelijke rente van 12 grooten 's jaars, gaande uit eene hofstede tegenover het gasthuis, afkomstig van Pieteh van der Ci.inghe en zijne echtgenoot jonkvrouw Magrieten. 1433.

1 charter (zie Heg. nr. 121).

518. Eigendomsbewijs van 7 gemeten lands in vier stukken, afkomstig van Willem Andries' zoon. 1464. Met schepenbrief betreffende de pachting van een dier stukken, groot 5 gemeten, door Costijn Jacops zoon van Willem Jans zoon Brabare, 1455, en transportbrief daarvan aan het gasthuis. 1464.

3 charters (zie Reg. nrs. 210, 253 en 254).

N.B. De laatstbedoelde brief is gemerkt: „Uuytte dose M".

519. Transportbrief van 262£ roeden lands, toekomende aan Jan Michiels zoon. 1486.

1 charter (zie Reg. nr. 341).

N.B. Deze Jan Michiels zoon werd provenier in het gasthuis tegen

schenking o. a. van 2 gemeten lands in Buttinge (zie nr. 42).