is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tyde tot tyde sullen verheujrt werden , alle vervolgende genombreert ende gestelt gelijck die jaerlijckx in de rekeningen werden verantwoort als hiernaer volcht. Gestelt ende gemaeckt in Jannewarv 1640; als ontfanger van t'gasthuys was d'heer IsaSc Imants ende de regerende gasthuvsmeesters waren Coinelis Erckenbout, Maerten Lngei.s, Isaüc Braems ende Jacob Blondil. T'geene rust moet roesten". Bij het aanleggen van dit deel zijn de loopende huren van de panden uit nr. 451 en een ouder „huisboek" (wat thans niet meer aanwezig is) overgenomen. De volgorde van de huizen, zooals die in de jaa,lijksche rekeningen voorkomen, waarop hierboven gedoeld wordt, is slechts tot 1764 en dan nog maar ten deele behouden, na dien tijd staan de resolutiën of contracten niet meer pandsgewijze maar van alle eigendommen in chronologische orde. — Voorin en op blad 93 tot 99 een index van de huurders, gerangschikt in alphabetische orde van de voornamen, die elkander aanvullen, maar toch nog geen volledig geheel geven. Van achteren eené aanteekening betreffende de verhuring van een pakhuis. — De bladen zyn genummerd 1 tot 191, vervolgens de bladzijden 192 tot 200, waarna nog 61 beschreven bladzijden volgen, die niet genummerd zijn; er zijn twee bladen die het nummer 77 en twee die 167 dragen.

596. 1774 December 23 — 1817 Februari 24.

X.B. Van achteren een index van de huurders, gerangschikt in alphabetische orde van de voornamen. — De aanteekeningen van 1812 en volgende jaren behooren tot het nieuw archief — Op een etiqnet op den rug staat: „Oudarchief gasthuis n". 17".

§2. In Middelburg.

N.B. Zie ook nrs. 341 , 494, 526, 529 , 535 , 539 en 598. Eveneens in pakket A nr. 40 (nr. 4 van dezen Inv.) en in pakket C nrs. 4, 50, 161 , 186, 210 en 255 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

597. Eigendomsbewijs van ^ van een huis en hofstede in het Bagijnhof, afkomstig van Roelof Joeissen. 1600.

1 charter.

N.B. Uit dit charter blijkt, dat de wederhelft van dit huis in eigendom reeds aan het gasthuis behoorde.

598. Transportbrief van een huis, staande Bachtensteene, toekomende aan Machtelden Jan Bollakhts weduwe. 1428.

1 charter (zie Reg. nr. 97).

599. Transportbrief van y van een huis in den Belc, toekomende aan Jan Hughen zoon. 1437.

1 charter (zie Keg. nr. 148).

600. Eigendomsbewijs van een huis en hofstede in de Blankaert straat, afkomstig van Wynen Jans dochter. 1493.

1 charter (zie Reg. nr. 854).

N.B. Dit huis is vermoedelijk hetzelfde als bedoeld onder nr. 601.

601. Transportbrief van een huis en hofstede in de Blanckaert straat,