is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

764. Brief, waarbij Rodolphüs, bisschop van Utrecht, verklaart, dat de subdiaken Aicolaus Johannes' zoon tot diaken is gewijd. 1449,

1 charter (zie Reg. nr. 194).

765 768. Stukken, afkomstig uit den boedel van Nelle Gillis' dochter. 1457—1472.

765. Drie kwitantiën ten behoeve van Jan Hugen zoon betreffende de nalatenschap van zijne echtgenoot Bale Pieters dochter. 1457—1464.

3 charters (zie Reg. nrs. 221, 242 en 252).

YB. Jan Hugen zoon huwde later met Nelle Gillis' dochter.

766. Iwee kwitantiën ten behoeve van Jan Hugen zoon betreffende de nalatenschap van zijne echtgenoot Katryne Pieters dochter. 1468 en 1469.

2 charters (zie Reg. ars. 268 en 274).

767. Kwitantie ten behoeve van Cornelie Gillis' dochter en haar echtgenoot Jan Hugen zoon betreffende de nalatenschap van Cornelis Heynricx zoon, alias -/Hoge ende Leege". 1468.

1 charter zie Reg. nr. 278).

N B. Cornelis Hevnricx zoon was de eerste man van Nelle voornoemd.

768. Kwitantie ten behoeve van Nelle Jan Hugen zoons weduwe betreffende de nalatenschap van haar echtgenoot. 1472. 8

1' charter (zie Reg. nr. 295).

769. Beëedigde verklaring voor provisor en deken van Walcheren van Johannes Clemens zoon omtrent het overdragen van de pacht van land aan anderen. 1458.

1 charter (zie Reg. nr. 229).

770. Uitspraak van scheidslieden in een geschil tusschen Hügo Michaëls zoon en Michaël Hugo's zoon eener- en Jacobus Dodinus" zoon anderzijds over de nalatenschap van Elisabeth Michaëls dochter. 1460.

1 charter (zie Reg. nr. 235).

771. Borgtocht van Cornelis Jans zoon de vischcopere ten behoeve van Jan Aillaens zoon en Cornelien Cornelis' dochter betreflende eene som van 3 pond gr. 1464.

1 charter (zie Reg. nr. 251).

772. Verklaring van Huge Clays' zoon, een der vicecureiten in de kerk van Welle, betreffende het jaar van overlijden van jonkvrouw Aechte Adhiaens dochter in verband met eene door haar bevolen jaargetijde gedurende 12 jaren. 1465.

1 charter (zie Reg. nr. 257).