is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

872. Twee transportbrieven van 1 geniet 100 roeden lands in Bassevelde en 62 roeden lands op dHeest, toekomende aan Pieter Dierkens Andriks' zoon. 1560 en 1562.

2 charters (zie Reg. nrs. 566 en 575).

873. Generale procuratie van de voogden van Hanske Jan Standaerts zoon, Pierken Joos Claeys' zoon en Dries Pieters Dierkens zoon aan Mattheeus Zeghers en 6 anderen. 1575.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „N°. 8".

874. Recepis van 1 gemet leenlands, afgegeven door den baljuw van Bassevelde aan Andries Dierkens Pieters zoon. 1576.

1 charter.

875. Stukken uit een proces, gevoerd voor den Raad van Vlaanderen tusschen Lambrecht van der Leene eischer, en Andries Dierkens Pieters zoon, verweerder. 1579.

3 charters.

876. Kopie-scheiding van goederen tusschen Andries Dyerkens Pieters zoon en Joos Gheeraert, echtgenoot van Bettien, wijlen weduwe van Pieter Dyerkens 1580.

1 stuk in 1 omslag.

877. Schepenbrief, waarbij de boedelscheiding tusschen Jacquemyne van der Straten, weduwe van Willem van den Blomme, en hare kinderen (te Gent?) wordt goedgekeurd. 1551.

1 charter (zie Reg. nr. 539).

878. Rentebrief, groot 20 schellingen gr. 'sjaars, losbaar tegen den penning 16, gevestigd op 4 gemeten 150 roeden lands in Hevne binnen Caprijcke, toekomende aan Jan Huüghe Laüreyns zoon" en zijne echtgenoot Maeyken. 1552.

1 charter (zie Reg. nr. 541).

879. Rentebrief, groot 3 pond 2 schellingen 6 grooten Par. 'sjaars, losbaar tegen den penning 16, gevestigd op huizingen en pacht te Oudenaarde, toekomende aan Abraham Penneman Joos' zoon.

1 charter (zie Reg. nr. 568).

880. Brief van het gerecht te St. Pieter nabij Gent, waarbij Jan van der Brugghen en Phei.ips Vlamijnx aan J van een huis en erf aldaar geëigend worden, mits betalende aan Christofkei, Lampsins 19 pond gr. en aan de weezen van Lievin Lampsins en Anna