is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goethals 16 pond gr., waarvoor zij eene losrente van 23 schellingen 9 penningen gr. 'sjaars ten behoeve van Christoffel voornoemd en eene van 10 schellingen gr. 'sjaars voor de helft van de portie der weezen op het bedoelde goed vestigen en beloven de wederhelft contant te zullen betalen. 1561.

1 charter (zie Reg. nr. 570).

N.B. Gedeeltelijk afbetaald.

881. Transportbrief van een "garyte" te Antwerpen, toekomende aan Jan Grieten outcleercoopere en zijne echtgenoot Katlyne van Voorden. 1563.

1 charter (zie Reg. nr. 576).

N.B. Op de rugzijde van dezen brief is eene kwitantie d.d. 1564 December 21 betreffend? de betaling der koopsom gesteld (zie Reg. nr. 588).

882. Vidimus van gezworen mannen, geautoriseerd bij den magistraat van de stad Noorwyts ter berechting van de civiele en politieke zaken betreffende de Nederlandsche natie aldaar, van het testament van Hrasmüs Parisijs, herkomstig uit Eeckloo. 1577.

1 charter (zie Reg. nr. 615).

883. Stukken betreffende eene door gasthuismeesters aan de erven van Jacob van den Beiighe gedane invordering van het ouderlijk erfdeel van Michiel, Tanneken en Paesken van den Berghe, kinderen van den voornoemden Jacob en Janneken Louis' dochter, herkomstig uit Vlaanderen en in het gasthuis overleden. 1577 — 1603.

1 pak.

N.B. Hierbij verschillende boedel papieren. Op een inliggend briefje staat:

„Stommeeckens dingeu. Brieven eude bescheeden van Michiel van

den Bekghe, gestorven int gasthuus". (Michikl was doofstom).

884. Rentebrief, groot 29 pond 5 schellingen gr. 'sjaars, losbaar tegen den penning 16, binnen drie jaren te lossen of te bezetten op de goederen van Gheeraut Cabdoen Jans zoou, toekomende aan Jan Remaut Jans zoon, gepasseerd voor het gerecht van den Oosthove (Vlaanderen?). 1579.

1 charter.

885. 1 ransportbrief van het huis Den Gulden Boom te Antwerpen, toekomende aan Gheeraert van Doesborch en zijne echtgenoot Agneete van Heydendal. 1581.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „N°. XV".

888. Rentebrief, groot 2 pond gr. 'sjaars, losbaar tegen den penning 16, spruitende uit de koopsom van eene hofstede met 3 gemeten lands te Ghidts (Vlaanderen), die door Boudewijn van der Mandert en zijne echtgenoot Cornki.ie van Pieter Seys gekocht zijn. 1581.

1 charter.

887. Notarieel contract, gepasseerd te Antwerpen, nopens het onderhoud van IzAtiK Hooymaker, wees va^ Jaques Floris' zoon Hooimaker. 1583.

9