is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten8 aandeel had gekregen. De gezamenlijke geïnteresseerden hadden één gemachtigde, die deze rekeningen aflegde. De rekening van 1767 ontbreekt. Zie over deze tienden pakket C nrs. 15, 16, 91, 171, 192, 193 en 236 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

1107. Eigendomsbewijs van 1 gemet 155 roeden lands in Brigdamme ') in Pier Heynen blok, afkomstig van Adriaen de Vroe, rentmeester-generaal van Zeeland Bewesten Schelde. 1606.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „Lra C", vermeld in nr. 415 (fol. XCII verso).

1108. Eigendomsbewijs van 141 roeden lands in Schellach in Cornelis Pier Reguliers blok, afkomstig van Meerten Adriaensen en zijne echtgenoot Geertie Marinus. 1675

1 charter.

N.B. Gemerkt: „Casse oft lade n°. 6 n°. 25", vermeld in nr. 408; „N°. 18", vermeld in nr. 415 (fol. LXXXVIII verso). Aan dezen brief is gehecht eene verklaring van deu landmeter Mekten Adriaensen betreffende de meting en afpaling van dit en aangrenzend land. De koopsom van dit perceel land is in de gasthuisrekening van 1674/5 in uitgaaf gesteld, maar de pacht in de rekening van MATENSgoederen in ontvangst gebracht (zie tle rekening van 1676/7 vlg.).

1109 Eigendomsbewijs van 8 gemeten 92 roeden lands in den Hayman in den blok bewesten de galg met het gasthuis (land van Matens) gemeen, afkomstig van Jaqctelijnna van derGoes, weduwe van kapitein Philips de Maubuyse. 1623.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „N°. I", vermeld in nr. 414 (fol. XXX), zie ook nr. 415 (fol. XXXVII verso). De kooppenningen zijn in de rekening van MATENSgoederen over 1622/3 in uitgaaf gesteld.

1110. Eigendomsbewijs van 1 gemet 50 roeden lands in Ritthem in Oorneus Jan Cornelis Danckaerts blok, afkomstig van Lijncken Jans 1606.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „N°. 20", en: nN°. 16", vermeld in nr. 449.

1111. Eigendomsbewijs van 1 gemet 12 roeden lands in Ritthem in Oornelis Jan Cornelis Danckkrs blok, afkomstig van Geertje Adriaens, weduwe van Pieter Kempe. 1639

1 charter.

N.B. Gemerkt: „Cassa n° 4 n°. 13", vermeld in ur. 408; „No. 9", vermeld in nr. 415 (fol. LXXXVIK — De kooppenningen zijn in de rekening van MATENSgoederen over 1639/40 in uitgaaf gesteld.

1112. Eigendomsbewijs van 204 roeden boomgaard en hoveniersland te Oost-Souburg in Marcq Willems blok, afkomstig van de erfgenamen van Abraham Joossen de Coster. 1689.

') I)e volgorde der ambachten is in overeenstemming met de leerboeken eene andere dan die der gewone ^thuislanden hiervoren.