is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bewaarder van zijne na te laten papieren de helft van eene rente van 200 pond Vla. kapitaal, de wederhelft vermaakten zij aan het gasthuis. Ter voldoening aan deze bepaling van hel testament werd aan het bestuur van het gasthuis afgedragen eene obligatie van 200 pond Vis. ten name van Willem Parckeh en gedateerd 1669 September 4. Dit effect werd in het groot leggerboek fol LXVII verso) ingeschreven onder n°. 83. Mei goedvinden van Pietkr Bustijn werd het verwisseld voor een rentebrief op Middelburg ten name van Robrecht Baart. Dil laatste effect, eveneens genummerd 38, komt voor in de lijsl van Middelburgsche rentebrieven, die op fol. 100 van Inv. nr. 424 geboekt staat. In 1750 werden de Middelburgsche rentebrieven afgolost en voor het beschikbaar gekomen kapitaal Zeeuwsche obligatien oude lichting aangekocht (zie de gasthuisrekening over dat jaar tol. 19 en 29 verso). Geen dezer effecten wordt in de registers als betrekking hebbende op Udemans' legaat aangeduid, maar het is duidelijk, dat het in die laatste Zeeuwsche schuldbekentenissen begrepen is. Gasthuismeesters brachten de zaak 8 jaren later op een duidelijker terrein: bjj gelegenheid, dat er in 1758 een Zeeuw sch effect van 100 pond werd afgelost, kochten zij Augustus 4 een Zeeuwschen schuldbrief nieuwe lichting ad 200 pond en lieten dien stellen ten name van Laurens I demans en Mabia de Pauw (zie de rekening van 1758 (tol. 18 verso en 34) en nr. 424 van dezen Inv. (fol. 108)). Deze laatste rentebrief werd o. a. ten jare 1801 in nationale schuldbrieven geconverteerd (zie nr. 425 (fol. 95)). Het gasthuis kwam en bleef dus in het bezit van het kapitaal, uit welks rente de belooniug voor het bewaren dezer verzameling papieren moest betaald worden. Gelijk reeds is opgemerkt, blijkt van deze betaling aan eenige nakomeling van Udemaxs of zijne vrouw na 1769 niets meer.

Ik heb de geschiedenis van dit legaat in bijzonderheden hier neergeschreven, omdat er uit schijnt te blijken, dat er op het gasthuis ten aanzien van de door Laurens l demans nagelaten bescheiden eene bijzondere verplichting rust.

a. Persoonlijke stukken betreffende de familie Udemans—de Pauw.

1353. Akten van aanstelling en andere stukken, rakende eenige der officiëele bedieningen van L. Udemans; genealogie, testamenten, boedel- en andere papieren betreffende de familie Udemans 1656—1690.

1 pak.

N.B. Gemerkt: nN°. 38".

1354. Stukken betreffende de verschillende bedieningen, die L. Udemans zoo van de stad als van de provincie heeft gehad. 1663—1690.

1 pak.

N.B. Dit pak bestaat uit verscheidene dossiers, het is gemerkt: „N°. 23".

1355. Grootboek betreffende de mouterij, gehouden door Corneljs Udemans op den Singel tusschen de Seis- en Langeviele poorten. 1678—1675.

1 deel.

N.B. \an voren eenige aanteekeningeu van den prijs van een last gerst, de daarop en op steenkolen vallende onkosten van vervoer, en omtrent de gebruikelijke maat van granen. Daarna een register van de rekeniusren. die in het deel vnnrknnipn