is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVENTARIS.

I. BESTUUR IN HET ALGEMEEN.

A. CONSTITÜEERENDE REGLEMENTEN.

N.B. Zie ook ar. 1572.

1466. Afschrift van een voorstel van armmeesters aan baljuw, burgemeesters en raden betreffende het stichten van een huis voor weezen en vondelingen tot hun 1 üde jaar, en van de wijze, waarop in het onderhoud daarvan moet voorzien worden. (18de eeuw).

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Iu den titel staat: n sijnde sonder datum, dog te vinden

in het charter-coraptoir in het 74 register sub N«>. 28 by seekere doleantie der armmeesters aan den keyzer en re&criptie van de regeering op deselve in dato 3 November 1551". Bij onderzoek in het gemeentelijk archief is gebleken, dat dit voorstel met de doleantie van 1551 in geen verband staat ; wel volgt het in het 749te register van kerkelijke zaken onmiddellijk achter de rescriptie, maar het staat geheel op zich zelf en heeft een eigen nummer: 28b. Dit stuk, waarvan het bovenomschreven een afschrift is, is zelf ook eene kopie van c. 1490. — Dit stuk werd in 1904 Januari door den heer J. A. Fbedebiks te Middelburg geschonken.

1467. Authentiek extract uit het register van ordonnantiën der stad Middelburg, houdende reglement voor het Armweeshuis. 1795.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Dit reglement bevat bijna niets anders dan bepalingen omtrent werkloonen, uitzet en bruidschat.

1468. Stukken betreffende de verdeeling der werkzaamheden van het bestuur tusschen regenten en dames-regentessen. 1771—1786.

] pak.

B. NOTULEN MET BIJLAGEN

N.B. Voor de notulen van diakenen-vaders van 1721 tot 1771 zie men nrs. 1578 en 1579. Zie ook nr. 1589.