is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren de regenten gedurende 4 weken met het voorzitterschap belast, maar aanvangende met 1790 verwisselde het presidie om de maand (zie 1790 Februari 8). In de notulen der eerste zitting van elk jaar opgave van het getal verpleegde kinderen. In de notulen van 1785 December 21 eene nominatieve lijst der weezen, die verzochten om met Mei d. a. v. ontslagen te worden, met vermelding van ouderdom. Voor de volgende jaren komt eene zoodanige lijst in de notulen van de gecombineerde vergaderingen met dames-regentessen (zie nr. 1479) voor. Ingekomen resolutiën van Wet en Raad, brieven, extract-testamenten, enz., alsmede verzonden rekwesten, brieven, etc. zijn in deze notulen geïnsereerd. De eerste vergadering en die op 1785 December 21, 1786 Januari 19, Juli 26, 1790 October 6 en 1795 Februari 4 waren gecombineerd met dames-regentessen; voor de notulen van deze vergaderingen zie men verder nr. 1479. In de eerste vergadering mededeeling van de boeken en papieren etc., die van het bestuur ad interim zijn overgenomen. Op de eerste bladzijde de namen van president en regenten. — De bladzijden zijn genummerd 1 tot 377. Op een etiquet op den rug staat: „Armweeshuis notulen 1785—1797 3-- deel n«». 46 oudarchief".

1473. Notulen van diaken-vaders. 1800 October 13—1812 Februari 15. (Net exempl.).

1 deel.

N.B. Bij besluit der stedelijke regeering van 1800 October 4 werd aan de diakonie, daartoe te voren aangezocht, het bestuur over dit huis weder opgedragen, en de verdeeling der werkzaamheden geheel aan diakenen overgelaten. — Dit deel bevat de notulen van drie min of meer verschillende besturen, die dit gemeen hadden, dat zij elk uit 4 leden bestonden, die uit den boezem van het college van diakenen voortkwamen. Het eerste, benoemd door diakenen, fungeerde onder den titel van „Commissie tot de directie van het Armweeshuis" van 1800 October

13 tot 1801 Mei 16 als een voorloopig bestuur, dat het daarheen zou leiden, dat de zaken met Mei 1801 weder op den ouden voet, zooals die voorheen vóór de scheiding (1771) geweest waren, gebracht zouden zijn. Het tweede bestuur fungeerde van 1801 Mei 16 tot 1805 Juni 5 naar een door de Vergadering van 24 (zooals het College van diakenen meermalen genoemd wordt) 1801 Mei 15 gearresteerd reglement (zie de uotnlen) over dit huis en de weezen onder opzicht; het werd ook belast met werkzaamheden, die vóór deze door 4 der buitenvaders (van de Buitenarmeu) verricht waren. Van dit bestuur werden jaarlijks twee leden (in 1804 Mei slechts een) vervangen. Het derde bestuur, waarop niet alleen de functiën van het tweede, maar ook die van den vader der houwkiuderen overgingen, verschilt van de beide vorige besturen ook in deze opzichten, dat het, hoewel uit het College van diakenen gekozen, door den Raad der stad was aangesteld en aau geeue jaarlijksche verandering van leden onderworpen was. Het laatste was dus weder een vast bestuur, het werd op zijn verzoek bij besluit van de Commissie der Hospices d.d. 1812 Februari 11 onder dankbetuiging gehoudeu voor ontslagen, waarmede het bestuur der diakonie over het Armweeshuis voor goed een einde nam. — Het bestuur van 1805 tot 1812 verdeelde in zijne eerste zitting (Juni 5) de werkzaamheden, die bij vervanging van een lid (door sterfgeval of ontslag op verzoek) op nieuw geregeld werden. — De gewone vergaderingen werden om de

14 dagen gehouden, in dringende gevallen kwam het bestuur buitengewoon bijeen. De 4 leden waren beurtelings met het presidie belast: van 1800 October 13 ') tot 1801 Mei 15 en

') Aan de bepaling, in de vergadering van 1800 October 13 gemaakt, om het presidie om de 4 weken te verwisselen heeft het bestuur zich niet gehouden.