is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11; by het aanleggen van het eerste gedeelte zijn de kinderen vau het vorige deel, dat thans ontbreekt, overgenomen voor zoover zy nog niet gerooieerd waren, en dit is ook geschied bij het aanleggen van het tweede gedeelte met de weezen, in het eerste gedeelte 1805 Juni 5 nog als houwkinderen bekend. De aanteekeningen betreffen voornamelijk de namen vau de weezen, hun ouderdom, de namen der ouders eu van de personen , bij wie zij besteed zijn, eventuëele veranderingen daarin en de verstrekte kleeding. Voorin een iudex, gerangschikt in alphabetische orde der achternamen. — De beschreven bladzijden zijn genummerd 1 tot 87. — Op den band staat: „Boek voor de vader der houwkinders", en op een etiquet op den rug: „No. 41 oudarchief Armweeshuis ld.".

1498. Register van betaalde kostgelden voor de houwkinderen. 1797 Juni 1 — 1812 februari 28.

1 deel.

N.B. Voorin liggen twee tabellen van de bestedingskosten voor volle eu gedeelten van weken. — Op een etiquet op den rug staat: „No. 41 oudarchief Armweeshuis 2d.".

1490 en 1500. Register van de onder opzicht gestelde weezen. 1789—

1812.

2 deelen.

N.B. Deze deelen bevatten de namen van de weezen, die hunner ouders en de personen, bij wie zij onder opzicht zijn geplaatst. Voorts meestal opgaven van den datum van aanneming als wees, van den toen bereikten ouderdom en van ontslag of overlijden, alsmede van de veranderingen, die in het opzicht hebben plaats gehad; de mededeelingen zijn echter in het tweede deel minder volledig. Voorin een index, gerangschikt in alphabetische orde van de achternamen (onvolledig).

1499. 1789 Mei 17 — 1805 November 1.

N.B. In dit deel ook eene enkele maal opgave van verstrekte kleeding (fol. 137). Op het titelblad staat: „Allegemeen memorieboek der weezen, opgedragen aan diakenen van den Geemenen Nederduytschen armen der stad Middelburg in Zeiand en door dezelve gelaten onder het opzigt van particuliere persoonen tot opzeggings toe, mits jaarlijks continuatie versoekende. Letter B begonnen den 17 Mey 1789 tot 1 Nov. 1805". Bij het aanleggen van dit deel zijn uit het register A, dat thans ontbreekt, overgenomen de namen enz. der weezen, die toen nog onder opzicht waren, zoodat er datums van af 1779 in voorkomen. Voorin ligt een gedrukt formulier van een opzichtbrief, en op de letter B van den index tene verklaring betreffende den doop van F. J. de Bie. De bladzijden zijn genummerd 1 tot 130, daarua zijn de bladen genummerd 131 tot 172. — Op een etiquet op den rug staat: „N". 47 3d. oudarchief Armweeshuis".

1500. (1805 Augustus 1) — 1812 Augustus 21.

N.B. In dit deel ook enkele malen opgave van verstrekte kleeding en van eene geldelijke tegemoetkoming aan de opzichters. Bij den aanleg, vermoedelijk 1805 Augustus 1, zijn uit het register B. overgenomen de namen enz. der weezen, die toen nog ouder opzicht waren, zoodat dit deel vau 1794 tot 1805 opgaven bevat, die ook in het vorige voorkomen. Op blz. 187 komt eene aanteekeniug voor van 1813, die dus tot het nieuw archief (sub-directie) behoort. — De beschreven bladzijden zijn genummerd 1 tot 140. — Op een etiquet op den rug staat: „76".

1501. Register van bestede weezen. 1812 Mei 9 — 1817 Februari 8.