is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mei 5. Gedrukt. Met marginale aantekeningen en notitiën betreffende het begraven van lijken, venduloon en het aanstellen van bedienden.

1 omslag.

N.B. Hierbij een afschrift vaii deze ordonnantie en van de ampliatiën daarop van 1781 Augustus 25 en 1796 Januari 9.

1572. Extract uit de resolutiën van Wet en Raad betreffende de ontheffing van het bestuur over de beide weeshuizen van diakenenvaders en instelling eener vaste commissie over elk van die gestichten. 1771 April 13. Met ampliatiën van April 27, Mei 4 en Juli 20 d. a. v., benevens de akte van aanstelling tot regent van het Burgerweeshuis van H. Kakelaar d.d. 1771 April 27.

1 omslag.

N.B. Het bestuur, dat bij deze resolutie het huishoudelijk bestuur van diakenen-vaders, dus met ontlasting van een gedeelte der verschillende werkzaamheden van diakeuen der Nederd. armen, verving, was tweeledig: een deel bestond uit 1 president en 4 regenten, het andere uit een presidente en 4 regentessen. Over elk van de beide weeshuizen werden dus 5 heeren en 5 dames aangesteld. De geldelijke administratie bleef in handen van diaken-bouwmeesters.

1573. Minuten van twee memoriën betreffende den overgang van het bestuur in 1771.

1 omslag.

1574. Stukken betreflende de verdeeling der werkzaamheden van het bestuur tusschen regenten en dames-regentessen. 1771.

1 pak.

1575. Extract uit de resolutiën van Wet en Raad, houdende provisioneele verordening tot afscheiding van het Burgerweeshuis van de Nederduitsche armen. 1781 Maart 17. Met een minuut-ontwerp en eenige geldelijke berekeningen, op die afscheiding betrekking hebbende.

1 omslag.

N.B. Bij dit besluit wordt de diakonie van de Nederd. armen ontheven van de administratie van dit gesticht, die zij tot nog toe had gevoerd, en het beheer in zijn geheelen omvang aan president en regenten opgedragen. (Zie het nieuwe reglement onder nr. 1571).

1576. Extract uit de resolutiën van de Municipaliteit der stad Middelburg, houdende ampliatie op het reglement van het Burgerweeshuis. 1796 Januari 9. Gedrukt.

1 stuk.

N.B. Deze aanvulling van het reglement van 1781 betreft eene uitbreiding van de opname van weezen in dit huis tot die, wier ouders 5 of meer jaren onder stads-ambachten hebben gewoond.

1577. Concept-reglement voor het administratief beheer van de goederen en middelen van het huis en de weezen, en verdeeling onder de leden van het bestuur van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden 1781 (1 net en 1 klad exemp.).