is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1627. Klad-aanteekeningen met becijferingen omtrent het bakken van brood. 1784.

1 dossier.

1628 en 1629. Inventaris van meubelen en goederen van het gesticht 1804 — (c. 1810).

'2 deelen.

N.B. Zie ook nr. 1569.

1628. 1804—1807.

1629. (c. 1810).

N.B. In dit deel komt ook een inventaris voor van 1814, die tot het meuwarchief (rab-directie) behoort. — Op den band aan de keerzijde staat: „Notitie van aanbesteding", maar daarvoor is het deel nimmer gebruikt.

D. TOEZICHT OP DE BUITEN HET HÜIS VERPLEEGDE WEEZEN.

1630. Register van de houwkinderen. 1719 1781.

1 deel.

N.B. Len der diakenen was als „Vader der houwkinderen" (kinderen beneden 6-jarigen leeftijd, die bij burgerpersonen besteed werden) met het toezicht belast. Behalve de namen der kinderen bevat dit deel aanwijzing bij wie en voor welken prijs dezelve besteed zijn, eveutuéele veranderingen daarin, aanteekening van verstrekte kleeding en van achteren de geldsommen, die door bouwmeesters aan den vader der houwkinderen ten behoeve der pleegouders zijn betaald. Na de afscheiding van dit huis van de diakouie in 1781 was een der regenten met de besteding der houwkinderen belast en het dames-bestuur met de verdere verzorging, maar het is niet waarschijnlijk, dat men toen nog een speciaal daarvoor bestemd register heeft aangehouden. — Op den baud staat: „Boek van de houwkinderen van het Borger\*eeshuys, ingaande het jaar 1719", en op een etiquet op den rug: „2 . r

1631. Register van de jongens, die ter zee varen, met summiere aanteekeningen van hunne lotgevallen en te goed gemaakte gaee 1720—1773. es

1 deel.

N.B. In dit deel zijn ook eenige andere personen ingeschreven, bij wier lotgevallen kinderen van dezen huize belang hadden.*— Op den band staat: „Borgerweeshuys", en op den rug: „Borgerweeshuys A". — De beschreven bladzijden zijn genummerd 1 tot 56.

1632. Alphabetische index op de voornamen van de weesjongens, vermeld in het boven omschreven register.

1 deel.

N.B. Van voren en van achteren op den band een bijna gelijkluidend opschrift : „Alphabet op het liggerboek van de persoonen naar Indien, behoorende tot het origineelboek van het Bortrerweeshuys letter A".