is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaders en daarna de regenten beurtelings gedurende 4 weken belast met het verstrekken van de ordonnantiën tot inkoop van het bcnoodigde. Zij deden dit in hoedanigheid van waarnemend president, waaraan het register zijn naam van Praeses ordonnantieboek heeft ontleend. Het laatste presidie van 1801 loopt van November 29 tot December 31 en de volgende presidiën over eene volle maand (sie de notulen van 1801 December 18). In 1748 is men begonnen de presidiën van elk dienstjaar en in 1772 om de bestellingen te nummeren. Van af 1785 Maart tot 1794 Juni sluit elk presidie met eene recapitulatie van alles, wat gedurende de laatste 4 weken was geleverd.

1897. 1719 Juli 15 — 1726 Mei 14.

N.B. Op het schutblad is een briefje gespeld, waarop aanteekeningen van verbruikt meel voorkomen. Op blz. 4 staat: „1719 den 24 Desember begint de eerste presedy van het nieuw gestygte Borgerweeshuys, den preses Anthonv Ci.emknt. Is door de ewaarde broederen-diaconen aan de ee(waarde) vaders opgedragen en aanbevolen het verder bestier van dit huys, alsmede dat dese borgerskinderen sullen worden overgebragt den eersten dagh vant jaar 1720, hetwelke alsoo is volbragt door het bestier van Axthony Clement, Jacobis de Clieveh, Hlïbreüt van Hecke en Adriaan Willems , volgens resoluytje der ewaarde broederen-diaconen in dato den 20 Desember 1719". — Op den band staat: „'t Praeses ordonnantieboek van het Borgerweeshuys".

1898. 1726 Mei 15 — 1736 Mei 12.

N.B. Op den band staat: „Den praeses ordonnantieboek van 't Borgerweeshuys".

1899. 1736 Mei 14 — 1744 Augustus 8.

N.B. Op den band staat: „Den praeses ordonnantieboek van 't Borgerweeshuys".

1900. 1744 Augustus 9 — 1749 September 6.

N.B. Op den baud staat: „Praeses ordonnantieboek van 't Borgerweeshuys 1744".

1901. 1749 September 7 — 1756 October 2.

N.B. Op den band staat: „Praesesboek van het Borgerweeshuys, beginnende den 7 September 1749, eyndigt 1756".

1902. 1756 October 4 — 1763 Mei 14.

N.B. Het blad, waarop de ordonnantiën van 1761 Maart 22 tot April 10 is los en gescheurd. — Op den band staat: „Praesesboek vau het Borgerweeshuys, begonnen 4 October 1756, eyndigt den 14 Mey 1763".

1903. 1763 Mei 18 — 1771 Mei 18.

N.B. Op den band staat: „Praesesboek van de Borgerweeaschool 1763".

1904. 1771 Mei 25 — 1778 November 28.

1905. 1778 November 29 — 1785 December 24.

N.B. Op den band staat: „Praesesboek van het B.W.Huys van 29 November 1778 tot 24 December 1785".