is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1917. 1769 Januari 3 — 1775 November 20.

N.B. Op deu band staat: „Lapboek".

1918. 1776 Januari 2 — 1783 December 29.

N.B. Van achteren staan ook reparatiën aan kleeding. — Op den band staat: „Lapboek".

1919. 1784 Januari 5 — 1793 December 16.

N.B. Tusschen de schoenreparatien van 1793 Juni 24 en Juli 14 staan reparatiën aan kleeding geboekt en op de laatste bladzijde staat eene aanteekening van verkochte oude kleeding.

1920. 1794 Januari 6 — 1812 October 26.

N.B. De aanteekeningen , die in dit deel na 1812 October 26 zijn voortgezet, behooren tot het nieuw-archief (sub-directie). — Op een etiquet op den rug staat: „66".

1921. Schriftelijke aanbieding vau Evert Snel te Middelburg om voor eene som van 23 pond 10 schellingen gr. Vis. gedurende één jaar de noodige reparatiën aan schoenen en muilen te verrichten. 1801.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Uit de notulen blijkt, dat ook nog later het lapwerk aan schoeisel voor eene vaste som 's jaars is gegund.

1922—1925. Register, houdende aanteekening van de afgegeven ordonnantiën van betaling voor traktementen, arbeidsloonen,

geleverde goederen en consumptie. 1719—1812.

4 deelen.

N.B. Tot 1771 Mei werden de ordonnantiën van betaling afgegeven door diakenen-vaders op diakenen-bouwmeesters. Het register werd jaarlijks afgesloten eu door vaders en 2 Gecommitteerden uit het College van diakenen geteekend onder verklaring van accoord met de rekeningen. Van 1771 Mei tot 1781 Mei zijn de ordonnantiën door regenten afgegeven op bouwmeesters en is het register eveneens jaarlijks afgesloten, doch niet meer geteekend, terwijl na 1781 Mei deze lastgevingen van betaling door

2 leden van het bestuur onderteekend op den regent-kashouder weruen geassigneerd, nadat de rekeningen der leveranciers in eene gewone vergadering waren nagezien. Aanvangende met 1743 Mei zijn de ordonnantiën van elk dienstjaar genummerd.

1922. 1719 Augustus 21 — 1748 Mei 8.

N.B. Op den band staat: „Ordonnantieboek van (het) Borgerweeshuys anno 1720", en op een etiquet op den rug: „108".

1923. 1748 Mei 28 — 1771 Mei 16.

N.B. Op den band staat : „Ordonnantieboek van (het) Borgerweeshuys dezer st&dt Middelburg: in Zeelandt, begonnen 28 May 1748", en op een etiquet op den rug: „104".

1924. 1771 Juni 14 — 1812 October 16.

N.B. Op den band staat: „President en regenten ordonnantieboek van 't Borgerweeshuys dezer stadt Middelburg in Zeeland, begonnen 14 Juny anno 1771".

1925. 1771 Juni 14 — 1790 Mei..

N.B. Op het titelblad staat: „Gecopiëerd door N. Bollaert", op den band : „Ordonnantieboek van 't B.W.Huys", en op een etiquet op den rug: „105".