is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MGR. DR. SCHAEPMAN ALS STAATSMAN

DOOR PASTOOR DR. ALPH. ARIËNS

Dames en He eren.

Indien als regel moet gelden, dat bij een pas gedolven graf iemands plaats in de geschiedenis nog niet te bepalen is, dan mag voor den staatsman Schaepman toch een uitzondering gemaakt worden.

Even scherp als zijn herculische gestalte zich afteekende op het spreekgestoelte in een volksvergadering, als hij met machtig geluid en gebaar nieuwe ideeën hamerde in de hoofden der opeengepakte schare, even duidelijk komt zijn krachtige persoonlijkheid uit op het Nederlandsche staatstooneel der laatste 25 jaren. En zóó gewichtig zijn de gebeurtenissen die in die jaren hebben plaats gehad, en zóó in het oog springend is de invloed door zijn persoon daarop uitgeoefend, dat zonder vrees voor latere tegenspraak nu reeds getuigd kan worden: Ja, onze Eerste Minister had wèl gelijk, toen hij uitriep: Qtiis non Jlerct! „Wie in Nederland zou niet treuren over zijn dood", want — allen hebben in hem verloren. In Schaepman is heengegaan een der beste en trouwste stuurlui van dat groote schip van staat, dat de driekleur in top voert en waaraan de belangen niet slechts der katholieken, maar van 5 millioen Nederlanders zijn toevertrouwd.

Het zou mij niet verwonderen, indien ik hiermede op Schaepman's graf de immortellenkrans had neergelegd, die hem het aangenaamste is. Want de staatkunde, „de lokkende sirene voor zoo menig rijper geest," was zijn lust en zijn leven. Niet in dien zin, waarin voorheen het Parlement voor sommigen het levensideaal was als de schoonste gelegenheid voor het otium cum dignitate, maar als de kampplaats bij uitnemendheid, waar het strijdgewoel het dichtst was, waar hij strijders vond zijn reuzenkracht waardig, waar gestreden werd om de hoogste belangen en de prijs der overwinning was: een volk