is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of jonker Mello ook de stichter is geweest der beide hoektorentjes of wachthuisjes aan de twee westelijke hoeken van het voorplein, is niet met zekerheid vast te stellen; de daken wijzen op iets vroegeren tijd. Deze wachthuisjes, welke tot verdediging van het huis nimmer hunne diensten hebben bewezen, zijn door een later, meer practisch aangelegd nageslacht ingericht tot geheime gemakken, waarbij de faecaliën in strijd met alle hedendaagsche voorschriften der hygiène hun uitweg vinden in het stilstaande water van de gracht. Genoemde cabinets d'aisance bieden de gelegenheid aan om twee volwassen personen en één kind (op een lager zitvlak) tegelijk van dienst te zijn.

De voorkamer links van den ingang is in style Louis XVI ingericht met het ruiterportret van Unico Allard Alberda als schoorsteenstuk.

Al verloor Menkema door het verdwijnen van zijn toren veel van zijn middeneeuwsch karakter, het geheele huis met omgeving, zooals het daar thans nog staat, heeft op uitnemende wijze het type bewaard van de woning eens Ommelander jonkers uit de I7de en i8de eeuw. Vooral wanneer de te kwader ure in de vensters van den voorgevel geplaatste spiegelruiten weder worden vervangen door de oude, nog bewaard gebleven, ramen van glas in lood en het geheel eenige noodzakelijke herstellingen zal hebben ondergaan, zal deze oude burcht een uit bouwkundig en geschiedkundig oogpunt hoog te waardeeren monument zijn, eenig in de Ommelanden, een prachtig plekje natuurschoon voor het in dit opzicht zoo slecht bedeelde „Hoogeland", een benijdbaar brokje poëzie te midden van het vele proza, dat deze rijke landstreek oplevert.

Wanneer ik er thans toe overga het leven van een Ommelander edelman uit de I7de en i8de eeuw te schetsen, dan wil ik daarbij