is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godengeschenk, overgeschonken aan den Wel Edel Gestrengen Heer Miin Heer Hildebrand Entens, Heer tot Jensema en Reetzema, Ten Boer, Thiesinga, Garmerwolde, Stedum, Westeremden, Garsthuisen, Zeerijpe, Zuidhorm en Noordhorm met annexen, Jonker ende Hoveling, Bruidegom; ende de Hoog Edele Deugdlievende Joffer Mevrouw Alegonda D'Mepsche, Erfdochter tot Takkenborgh, Bruid; door Henricus Lubaeus, Bergen-op-Zoomer, den 3en van Grasmaand des jaars 1649.

Neergedaalde heemelgooden, verscheenen op het welgewilde Trouwfeest van den Hoogh en Wel eedelen Gebooren, Gestrengen Heere, Den Heere Haro Kaspar, baron van In- en Kniphuisen, Erfheere van Lutsborgh en Bergum, kapitain over een vaandel voetknechten ten dienste der vereenighde Nederlanden, Bruydegom, met de Hoogh aadelijkke, Wel gebooren, Veelberoemde Joffer, Mejoffer Anna Lewe, dochter op Asinga en Panser, Bruydt, door de heylige houwelijxknoop met een hooge staatelijkheit an een gestrengelt binnen Uldrum den 2en dagh na Allerheiligen in 'tjaar 1663.

Kroon van zegeningen gevlogten om het hooft van .... enz.

De vlammen van suivere lievde in een volle gloor ontsteeken, blaakende gesien en ontdekt in de Adelijke hertstochten van den Hoog Edelgeboren en onder de Edelmogende H, Heeren van de Hoge Gerichts Kamer veel Vermogende Hoogh aansienlijke Heer Mijn Heer Gerhard Horenken Joncker en Hoveling in de Zeerijp, Eenum, Leermens, 't Zand etc., Mede Hoofdman van de Hoge Gerichtskamer en Bewindhebber van de geoctroyeerde WestIndische Societeyt etc. etc. etc., bruidegom van de Hoogh Edel Geboren in schoonheyd onvergelijkelijke en met den bloem van Adelijcke deugden rijckelijck begaafde Juffer Mejuffer Bouwina Conders, te samen in den echten staat verbonden en na openbaare