is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken." Maar bovendien bleven de in de liga's door de jonkers met ruime hand geschonken kroezen bier en verdere regaleeringen niet zonder de gewenschte uitwerking.

Bij de jaarlijks in Februari plaats hebbende bestelling der provinciale en generaliteits-ambten, voor welke colleges de helft door de Stad en de andere helft door de Ommelanden wordt gekozen, zijn het de jonkers, aan wie bijna alle posten ten deel vallen. Ter Staten-Generaal, Raad van State, Generaliteits-Rekenkamer, Admiraliteiten van Harlingen en Amsterdam, in de Gedeputeerde Staten, Provinciale Rekenkamer, Hooge Justitiekamer, Provinciaal Krijgsgericht enz. worden steeds de jonkers afgevaardigd. Onderlinge familiecontracten, zoogenaamde contracten van correspondentie x) legden daartoe de verplichting op. Reeds in de wieg waren enkele zonen van machtige geslachten bij contract aangewezen om tegen het presteeren van wederdiensten hooge ambten te vervullen.

Zeker is dit hoogelijk af te keuren, de eenige verontschuldiging is te vinden in de omstandigheid, dat buiten den kring der jonkers slechts zeer weinigen voldoende opleiding hadden genoten of voldoende ontwikkeling bezaten om een openbaar ambt te bekleeden. Men was in zijne keuze beperkt.

Zoo laat zich het feit verklaren, dat men slechts weinig namen van „huislieden" of landbouwers in de regeeringsambten aantreft en zoo wordt het duidelijk, hoe in de 2de helft der 18de eeuw gedurende eenige jaren de drie afgevaardigden ter Staten-Generaal namens het lid der Ommelanden alle drie den een zoo goeden klank in ons gewest hebbenden naam Alberda droegen.

Vooral die afvaardiging ter Staten-Generaal was voor onzen Ommelander jonker het toppunt zijner stoutste wenschen. Wel zou hij het zich spoedig bewust worden, dat het zaak was in de

l) Zie hierover nader: Mr. J. A. Feith, Contracten van correspondentie in Stad en Lande, in Handelingen der Mij. v. Nederl. Letterkunde te Leiden, 1903.