Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

althans deze spraken hem aan en deden in 1683 de borg gerechtelijk verkoopen. Zijne vrouw Itskia van Osynga werd nu weliswaar koopster, doch bleef in gebreke de kooppenningen te betalen, zoodat in 1687 opnieuw eene gerechtelijke verkoop plaats vond. De nieuwe koopers brachten Boekstede weder tot den rang van eene boerenplaats terug.

BOLSIERSEMA.

Bolsiersema, ook bekend als Scharfsborg, thans verbasterd tot Schatsborg, onder den klokslag van Leermens, halverwege 't Zandt en Leermens aan den grintweg en het Leermensermaar.

Als eerste hoveling van Leermens komt voor Ludeken of Ludeco Clant, overleden 10 Januari 15 31, van wien Bolsiersema vererfde op den oudsten zoon Wilhelmus, gehuwd aan Adelheid Heralma. In 15 51 is hun zoon Joachim, eenige jaren later diens broeder Lucas, heer van Bolsiersema. Uit het huwelijk van dezen laatstgenoemden met Hille Levve werden drie dochters geboren, welker oudste Adelheid of Andela den Oostfrieschen hoveling Willem Ubbena huwde, waardoor ongeveer in de laatste 30 jaren der i6de eeuw en de eerste 30 jaren der I7de eeuw het geslacht Ubbena hier zijn woonplaats had. In 1628 werd „de principaele behuisinge ofte borch Boelzijrsema genoemt" c.a. door koop eigendom van Diderich Scharff, drost to Froudenberg, en zijne echtgenoote Maria van Besten toe Walda voor een som van ƒ40.000. De Duitsche jonkers Scharff of Scherff hebben lange jaren de borg bewoond. Omstreeks 1700 vindt men Gerhard de Walrich heer op Bolsiersema. Hij zal het goed hebben geërfd, aangezien zijn vader kapitein Gijsbert Arensma de Walrich was gehuwd met Juliana Maria Scherff. Deze droeg in 1711 alle heerlijkheden en gerechtigheden aan de

6#

Sluiten