is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAM (den) of DUIRSUM.

Ongeveer 15 minuten ten westen van Loppersum aan de noordzijde van den grintweg naar Stedum.

Egbert van Groenenberg, een der Groningsche prefecten, had een kasteel den Ham in Fivelgoo, dat in 1227 werd vernield. Niet onwaarschijnlijk is dit den Ham bij Lopper sum geweest, een tweede den Ham in Fivelgoo althans is mij onbekend. In eene oorkonde van 1476 is sprake van een aantal ,,heerlicheiden ende gerechticheiden, so die commanduer en conventualen van Oesterwerum an Abbe Heemstra, hoevelinck toe Loppersum, verkoft hebben tot den voirsegten huis in den Ham mede gehoirende." Die familie Heemstra, zich ook wel noemende Heemstra in den Hamme, of enkel in den Ham, komt gedurende de geheele I5de en het begin der i6de eeuw als hovelingen te Loppersum voor. In hun tijd werd in 1499 het kasteel ten Ham door de Groningers geplunderd. Eene dochter van genoemden Abbe Heemstra of Heemster in den Ham, Bawine geheeten, huwde met Roelof van Munster, die 24 October 1558 als „hoefflinck to Dursum in den Ham und Loppersum'' overleed. Hun zoon Georg of Jurjen van Munster had eene dochter Agnes, die omstreeks 1550 de tweede vrouw werd van den luitenant der hoofdmannenkamer Johan de Mepsche, om zijne strenge vervolgingen der ketters bekend. Deze heeft geruimen tijd op het slot gewoond evenals zijne zonen. In 1633 verkochten de gebroeders Johan en Rudolph Hemminck de Mepsche hun ,,mande borch ofte stamhuis toe Duirsum in den Ham c.a." voor 44-575 car. gl. aan „Johan Jansen maler" en den raadsheer Peter Folckers. Wat deze naar het schijnt rijke (in dien tijd op zich zelf reeds eene zeldzaamheid), doch overigens onbekende schilder met zijn aandeel in het kasteel heeft gedaan, is mij niet gebleken, de raadsheer Folckers