is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THEDEMA.

Een kwartier ten noordwesten van Noordwolde aan de oostzijde van den Woldijk.

Er hebben in de omgeving van Groningen twee borgen of huizen Thedema bestaan, een in de nabijheid van Roden en een aan den Woldijk. Vermoedelijk is het laatstgenoemde het stamhuis, immers in een stuk van de I5de eeuw wordt gezegd, dat de Thedema's, die toen in de regeering der stad Groningen zaten, uit Noordwolde afkomstig waren. De Thedema's waren in de i6c,e eeuw en het begin der 17de eeuw nog te Noordwolde woonachtig, hun woonplaats schijnt toen nog geen borg, doch een oude heerd, de Thedemaheerd, te zijn geweest. In 1638 noemt Bernhard van Berum zich heer op Thedema; de wetenschap, dat zijne vrouw eene Thedema was geeft in dezen voldoende verklaring. De Van Berum's blijven in de I7de eeuw verder bewoners van de borg, in 1697 zetelt daar nog Bernard van Berum. Twee jaren later is het de woonplaats van Feyo Johan Sickinghe, die 1 October 1697 met Thekla Elisabeth van Berum in den echt getreden was. Hij overleed in 1703, zijne vrouw in 1726. De dochter, Feya Johanna Sickinghe zetelt vervolgens op de borg, doch kiest zich in 1732 door haar huwelijk met Allard Philip Tjarda van Starkenborgh een nieuwen burchtheer. Deze, vermoedelijk de laatste heer van Thedema, overleed in 1768. Thedema is daarna allengs weer tot den rang van heerd afgedaald en thans eene door grachten en singels omgeven boerenplaats.

TUWINGAHUIS of TUWINGABORG.

Op eene wierde aan de zuidoostzijde van Ten Post, tusschen de Ten Posteree en den weg naar Wittewierum.

In stukken uit de eerste helft der 15de eeuw is meermalen