is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland St. Eustatius in verleden, heden en toekomst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet nviT, I )< Koopman-commandeur beheert vuur de Compagnie haar magazijnen voor armazoenen van slaven en voor retouren, en de gelden, als recognitie voor il«-n han«1«*.l van anderen onttvangen.

Laatste helft der 1Se eeuw tot i~8l. Jaren van voorbeeldeloozen bloei, door den sluikhandel in norlogs- en levensbehoeften met de vijanden der F.ngelschen. Kerst met de Franschen, toen dezen <li k>r de oorlogsverklaring aan Kngeland en Oostenrijk met terdaad aan de (losti-nrijksdie successie oorlog gingen deelnemen (1746—17.ii); daarna weer aan dezelfde natie, toen Engeland, vast besloten /ijn opkomenden mededinger te verpletteren, den zee oorlog begon die het 11a zeven jaar als Heer der Antillen deed erkennen (1756—1763). Fransche barken laden te St.-Eustatius haar goederen in Hollandsehe schepen over ; Fransche en Engel sehe kooplieden honden er hun bijeenkomsten, l-ijsten te Amsterdam in 1758 gedrukt en opgemaakt door Amsterdamsche kooplieden, spreken o.m. van het verlies binnen één jaar tijds door Engelsche kaapvaart van 1 | sehepen, zeilende tusschen Amsterdam en St. Kustatins, die te z.imen met de lading een waarde van bijna /j,000,000 uitmaakten. In 1764 borrelt een nieuwe bron op, wier eap.ieileil aangroeit in evenredigheid niet de stijgendeontevredenheid der vrijheidlievende Amerikanen (1771). in kracht tmeneemt, als het congres te 1'hiladelphia de staking van alle handelsverkeer m<'t het Engelsche moederland beveelt, en die ganseh gevuld raakt, bij Frankrijks erkenning van de onalhan kelijkheid der Vereeiligde Staten. St. Kuslatius wordt de sta]>el plaats voor Anierikaanschen in en uitvoer; ile leverancier voor Amerikaan, Kranschnian en Spanjaard van kruit <11 andere oorlogsbehoeften. liet is het Tvrus der Antillen, ile rijke mijn van fortuin voor Slaatsche. Amerikaansche, zelfs van Uritsehe kooplui, wellicht indirect de meest krachtige bondgenoot der United States, waarvoor lTncle Sa 111 na een eeuw nog dankbaar zal zijn. liet Kort < >ranje op Sin! Kuslatius is het eerste, dat de ,,thirteen strijx's'' begroet.

3 Februari ijSi. Rodncv verwoest het eiland, verdrijft 't grootste gedeelte d<'r bevolking (van 15,000 zielen!), en sleept een buit van |o millioen gulden weg.

t/A'i /S/0. Het eiland verwisselt weder ettelijke malen van meester, doch op den ïen Kebruari 1816 ontplooit de aloude Neder landsche vlag onder het gejubel der bevolking hare kleuren in den N'.O. passaat. Maar de handel was sinds 171)5 vernietigd, de koopkracht verloren, de inwoners verarmd.

tSH! tSH.i. Het eiland tracht vruchteloos als stapelplaats te herleven ; zijn belang wordt vereenzelvigd met dat van eenige weinigen die door de suiker, gedeeltelijk ook op 't eind door jams en bataten, zekeren voorspoed genieten. l)e concurrentie van den beetwortel, nog geschraagd door premies, het verbod van den slavenhandel, de naderende emancipatie, die emancipatie zelf. zetten ook die weinigen steeds verder achteruit.