Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er over. Onmiddelijk dekt men de schaal met een stuk carton en schommelt gedurende eenigen tijd. Bij hot nazien houdt men de plaat niet met de glas-, maar met de filmzijde naar de lamp. Ontstaat er eene kleine sluier, zoo is die slechts oppervlakkig en gemakkelijk weg te nemen. Bekijkt men de platen omgekeerd, zoo ontstaat een inwendige sluier, die niet te verwijderen is. Overigens niet meer nakijken en bewonderen, dan hoog noodig is!

Wat de ontwikkelaars zelf betreft, zoo zijn rodinal en glycin voor Indië de meest geschikte.

Ze zijn beide in geconcentreerden toestand in den handel, behoeven slechts met water voor het gebruik verdund te worden. Bij rodinal moet men groote quantiteiten broomkali toevoegen; bij glycin niet. Zij zijn zindelijk in de behandeling, werken zonder sluier, zijn dienstig voor langzaam werk zoowel als voor vlugge instantanées, de platen laten er niet in los, de bad en kunnen herhaaldelijk gebruikt worden, bij groote verdunning kan men er vergrootingen meê ontwikkelen, kortom, ze hebben vele goede eigenschappen.

In Indië moet rodinal gebruikt wordenals volgt: I 4 rodinal.

| 2 broomkali 1 : 10.

| 100 water.

Heeft een platensoort neiging tot krullen, zoo doe men eenige druppels formol in den ontwikkelaar.

Het is jammer, dat glycin nog zoo weinig in Indië gebruikt wordt. Bij handelaren is het hier ook zelden te krijgen. Deze ontwikkelaar werkt zeer langzaam, zoodat men het beeld goed controleeren kan en bovendien absoluut sluiervrij. De dekking is magnifiek.

Glycin is in geconcentreerden toestand te krijgen bij Oswald Moh, bijv. door tusschenkomst van Fischelofeen anderen handelaar. Het kost f 1 — per 150 c.c M. Het wordt voor platen met water verdund 1 : 20; voor vergrootingen 1 : 40. Wil men het zelf maken, zoo volgt men het onderstaande recept:

Sluiten