is toegevoegd aan uw favorieten.

Hyacinten met uit-den-schijf-getreden hoofdknop en met "dubbele neuzen"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnen te bezitten; in het besproken exemplaar groeien de naar beneden gerichte bladen rustig verder, zonder neiging tot opwaartskromming te vertoonen. Dit feit is trouwens zoo bekend, dat dubbele hyacinteglazen in den handel zijn, waarin men twee bollen in tegengestelde richting hun bloeistengel en bladen kan laten ontwikkelen.

Het beschreven verschijnsel komt zeer dikwijls, in minder fraaien vorm, voor bij bollen die in het voorafgegane voorjaar .gesneden" zijn; dit snijden heeft tot in het hart van den bol plaats; maar dikwijls blijft de hoofdknop gespaard en komt alsdan, door de geboden gelegenheid, beneden naar buiten; daar de gesneden bol echter in normale positie (d. i. met de gesnedene basis naar beneden) in den grond wordt gezet, komt van dezen knop niets terecht.

Eenige andere bollen, vooral van bepaalde varieteiten, vertoonen z.g. „dubbele neuzen." Zooals men weet, brengen oudere bollen dikwijls twee of meer bloemtrossen voort, door splitsing van den oorspronkelijk enkelvoudigen bloeistengel; van deze splitsing kan men in verschillende exemplaren vele overgangsgevallen vinden, waarbij de eigenlijke bloemtros duidelijk in twee of meer trossen gedeeld is, doch de stengel nog slechts min of meer diep gevoord is. Deze bloeistengel-verdubbeling geeft in vele gevallen tot geen verdere afwijking aanleiding (fig. 4); maar in andere gevallen gaat die splitsing van het morphologisch uiteinde des bols verder, en openbaart zich reeds in zijn eerste begin, d. i. bij zijn aanleg als hoofdknopje naast den bloeistengel van het vorige jaar; dit knopje verschijnt dan dubbel (fig. 5'/), en geeft aanleiding tot twee onafhankelijke jonge bollen binnen de gemeenschappelijke oude rokken, terwijl in het normale geval éen jonge bol optreedt, die met de oude rokken éen zamenhangend geheel vormt. - Een andere wijze van bolverdubbeling is die, waarbij, behalve een hoofdknop, ook nog een knop in den oksel van het voorlaatste blad voorkomt, die zich tegelijk met den hoofdknop en even sterk als deze heeft ontwikkeld. Dit is dan eigenlijk een klister met