is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de natuurlijke gesteldheid van den grond veel te wenschen overlaat, waar deze óf veel te zwaar óf veel te licht is, daar moet men trachten, daarin verbetering te brengen. De zware klei- en leemgronden moeten daartoe met zand, de lichte zandgronden m^t goed verteerde stadscompost.slootaarde of dergelijke stoffen vermengd worden.

Zulke dingen zijn evenwel heel wat gemakkelijker te zeggen dan te doen. Het terrein behoeft niet eens heel groot te zijn. om reeds een hand vol geld te kosten. t#veuwel, waar er werkelijk geen andere uitweg is, daar zal men er toe moeten besluiten. Gelukkig is dat meer uitzondering dan regel. De meeste gronden laten zich door een geregelde jaarlijksche bemesting wel tot goeden tuingrond maken. Dat gaat wel langzaam, maar men zal toch zeker het beoogde doel bereiken.

Vooral in stadstuinen komt het dikwijls voor, dat de grond vol stukken kalk en steenen zit. Metselaars en opperlieden schijnen nu eenmaal slechte tuinlui te zijn. Gebroken dakpannen, brokken kalk en steen, kortom: alles, wat zij overcompleet hebben, dat schijnen ze, als ze er gelegenheid voor hebben, bij voorkeur in den tuin te deponeeren. Hoe het er verder mee gaat, daar bekommeren zij zich niet om, Zoo komt het dan ook, dat na eene verbouwing van het huis de tuin meestal eene groote ruïne geworden is.

Het spreekt van zelf, dat waar een tuin wordt aangelegd, waar eertijds een huis stond, dat ook daar in den regel heel wat te verbeteren valt. Meestal is het voldoende, dien grond 'a M. te laten omwerken, waarbij alles verzameld en verwijderd wordt, wat contrabande is. Desnoods wordt de grond, die hierdoor in meerdere of mindere mate dalen zal, door nieuwe aarde aangevuld.

Grondbewerking. Waar een terrein voor het eerst als tuin wordt aangelegd, daar verdient het alle aanbeveling om dien grond over de geheele uitgestrektheid eerst twee a drie steek diep te laten omwerken, eigenlijk, hoe dieper hoe beter. De beste grond komt boven of blijft boven. Nooit ga men dieper dan de plaats, waar het grondwater staat. Zulk een diepe grondbewerking bevordert vooral den groei van de planten, die nu met hun wortels ongestoord de diepte in kunnen gaan. Bovendien kan in zulk een grond het hemelwater beter wegzakken en het grondwater gemakkelijker opstijgen, wat niet anders dan prettig en voordeelig wezen kan.

Paden. Terwijl in den moes- en vruchtentuin de paden kaarsrecht loopen en elkander onder rechte hoeken snijden, is men in