is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BLOEMENTUIN.

Nadat wij aldus in grove trekken het belangrijkste omtrent den tuin in het algemeen hebben medegedeeld, willen wij ons hier in de eerste plaats nader met de inrichting en verzorging van den bloementuin bezig houden. Wij beginnen opzettelijk met deze, omdat zelfs daar, waar de beschikbare ruimte slechts klein is, althans aan deze een plaatsje wordt ingeruimd, ja, vaak de geheele oppervlakte aan haar wordt gewijd. Een enkele opmerking moet, aan hetgeen volgen zal, voorafgaan. Onder een bloementuin worde niet verstaan: een tuin uitsluitend voor bloemen, maar een tuin, die geen practisch nut afwerpt, die geen groenten of vruchten oplevert. In zulk een luxe-tuin vindt men even goed hooge boomen — wanneer de ruimte dit althans toelaat — als veelkleurige bloemen, even goed heestergroepen als sierbladplanten. even goed coniferen als een groep van varens. Het woord heeft dus een veel ruimere beteekenis dan men, oppervlakkig beschouwd, wel meenen zou en misschien ware het beter, zulk een tuin met den naam van siertuin te bestempelen. Men heeft hem uitsluitend voor zijn genoegen. Dat zulk een tuin geld kost, spreekt van zelf, en dat hij niet rendeeren kan, behoeft geen betoog. Het is wel jammer, dat dit punt hier nog expresselijk aangeroerd moet worden. Doch de ervaring leert maar al te dikwijls, hoe er sommigen zijn, die wel gaarne veel van hun tuin willen profiteeren, die wel gaarne mooie rozen en andere bloemen willen snijden, maar die er liever geen cent voor uitgeven.

Zoo'n siertuin is een weeldeartikel en vordert, evenals alle artikelen van weelde, een zekere uitgave. Toch late men zich hierdoor niet afschrikken. Zelfs met zeer bescheiden middelen kan men veel doen. mits men, wanneer het te pas komt, er niet