is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doet zij het niet, dan moet dit, 0111 haar staande te houden, in het voorjaar geschieden. Doch ook dan alleen. Want gedurende den ganschen volgenden zomer laat men hare jonge scheuten, voor zoover ze geen overlast veroorzaken, ongestoord verder groeien. Het schilderachtig effect, dat zij geven, wordt op deze wijze slechts verhoogd. Gesnoeid wordt er niet meer dan hoogst noodzakelijk is; te dicht staande takken worden in het vroege voorjaar uitgedund en te lauge loten ingekort. Vooral het laatste kan noodig wezen, om ieder jaar weer een krachtigen groei te verkrijgen.

Zeer schoon komen sommige klimplanten tot hun recht, wanneer zij zich, evenals de lianen in de tropen, rondom de stammen en takken van boomen kunnen slingeren of er in omhoog kunnen klimmen. Een forsche boom, aldus omstrengeld, is een sieraad voor den tuin. Men zorge er evenwel voor, dat de klimmer in de kroon niet de overhand krijgt, opdat de boom het niet met zijn

leven moet bekoopen.

De planting vereischt bij alle klimplanten eenige zorg. Omdat zij zich snel moeten ontwikkelen, is een vruchtbare grond een eerste vereischte. Daartoe grave men geen kuiltje, dat precies voor de wortels past, maar de grond wordt minstens een meter in het vierkant en twee a drie steek diep omgespit en daarbij met heel wat goed verteerde koemest of compost vermengd. De wortels worden zorgvuldig uitgespreid, wat fijne aarde wordt er tusschen gestrooid en daarna wordt het water niet gespaard. Beurtelings aanvullende en aangietende. zoo wordt het plantgat verder gevuld. Een weinig droge grond of korte mest wordt er ten slotte over uitgestrooid, opdat 'het vocht niet te snel verdampen zal. Na de planting worden alle takken tot even boven den grond afgesneden. Zoodoende mag men nog den eersten zomer flinke lange loten verwachten. Liet men de plant al zijn takken behouden, zoo zou ze slechts enkele schriele scheutjes geven, die alleen met groote moeite verder groeien. De zuinigheid zou hier werkelijk de wijsheid bedriegen.

Vooral wanneer men tegen een zuidmuur plant, blijve men daar minstens ruim een handbreed vandaan. Onmiddellijk tegen den muur is het veel te warm en de grond is veel te droog. Daar is het in de eerste plaats, dat het aangieten ook later in den zomer niet vergeten mag worden.

De klimop behoort met hare vele mooie variëteiten ontegen-