is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten gevergd. Zwakke scheuten en lange doode einden, waar zich geen enkele behoorlijke vruchttak op bevindt, zijn het gevolg daarvan. Zoo'n boom draagt alleen aan den omtrek, niet in het rjidden. En toch kan hij, mits goed gevoed

en goed geleid, overal vruchten geven. Maar daartoe is het een eerste vereischte, dat men hem binnen bescheidener perken houdt.

Reeds bij de planting wordt er vaak gezondigd. De grond moet, evenals voor alle andere vruchtboomen, minstens tot op eene diepte van 60 c.M. losgemaakt worden, daarbij over de lengte van den geheelen muur en minstens over een breedte van i1 a a 2 M. Want zoo er één gewas is, dat zijne wortels ver en vlak en tevens in de diepte uitbreidt, dan is het de druif. Hij heeft dit trouwens met alle andere klimplanten gemeen. Eene flinke bemesting mag daarbij ook de volgende jaren niet achterwege blijven.

Nu is het heel verleidelijk, om hem na de planting al zijne lange takken te laten behouden. Dan toont hij dadelijk heel wat. Toch mag dat niet gebeuren. Al zijne takken worden op één na glad weggesneden. En die ééne, de krachtigste, wordt nog zoo ver ingekort, dat er slechts twee oogen boven den grond blijven. Daarbij plant men den jongen boom. als de geaardheid van den grond

en de waterstand dit toelaten, zooals dat bij alle andere boomen gebruikelijk is, met het stammetje op een hand breed afstands van den muur en de wortels regelmatig naar alle zijden uitgespreid. Waar de waterstand evenwel bijzonder hoog is, daar maakt men het plantgat betrekkelijk slechts ondiep, 30 a 40 c.M., terwijl de wortels meer vlak worden gelegd. Immers, ze moeten zich hier in de breedte ontwikkelen en kunnen de diepte niet ingaan. Maar waar ze dat wegens den waterstand wèl kunnen, daar moet men er ook bij de planting rekening mee houden. Fijne aarde, goed verkruimeld, wordt als altijd, voorzichtig tusschen de wortels gevlijd en daarna wordt het aangieten niet vergeten.

Een rlrnif na de planting.