is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit het leven van Justus van Maurik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van moeder, en vader vloog heen en weêr, bracht nu eens een kevertje. Jan een wurmpje of een paar zaadjes aan voor de jonge beestjes. Op een morgen hoorde ik een angstig piepen en schreeuwen, luid en zwak om beurten, en ik dacht: wie weet of die akelige buurtkat niet bezig is liet aardig vogelhuishoudentje te verstoren ik ging er heen, en zag, dat de poes onschuldig was, maar dat de vogel-moeder angstig met de vleugels slaande, dik in haar veêren opgezet, op den rand van het nest heen en weer trapte en met haar snavel, door een snellen tik, de drie jongen, die nog in het nest waren, en pogingen deden om er uit te Hadderen, tegen hield. Dan weer keek ze angstig piepend, naar beneden, naar den grond, waar het vierde jong rondfladderde probeerend of het vliegen kon. Daar op eens sloeg de jonge vogel zijn vleugels uit, fladderde nog een paar keeren onbeholpen over de dorre bladeren in het gras, en toen op eens, langzaam maar zeker vloog zij op, hield zijn evenwicht, sjilpte vroolijk en.... keerde terug in het warme nest. Moeder schikte met haar snaveltje de anderen wat op zij en pikte zachtjes ze glad en in orde makend in de veertjes van haar jong dat zoo even een toertje op de wereld had gemaakt.

....Zie moeder E dit kleine tafereeltje schoot mij te binnen toen

heden avond uw Es me met glinsterende oogen en roode wangen kwam vertellen, dat hij het reisje met de „Stella" mee mocht maken. Ik kan

mij klaar voorstellen, dat eeti moeder, lief en zacht als moe E angstig

is om 't eerste toertje, dat een van haar jonkjes, buiten het ouderlijk nest gaat maken maar weer gerust, al is het voor IJ een kleine tijd van inspanning - ge zult eens zien met welk een sierlijken zwaai uw jong, na zijn afzijn, weer op 't nest vliegt, hoe dankbaar hij zal zijn weer door moeder's zachte hand te worden geliefkoosd,

lk wil IJ even zeggen, dat ik U in gedachten een hand geef en die hartelijk druk, omdat Uw gezond verstand zóo flink over den ook zoo natuurlijk! — moederlijken angst heeft gezegevierd.

Ge hebt een fermen stap gedaan, Moeder! en ik ben zeker, dat ge er geen spijt van zult hebben de ontwikkelingsperiode van uw Es is nu begonnen. Als hij dit voor hem zoo nuttige en noodige reisje gedaan heeft zult ge de satisfactie hebben, dat de ontbloeiende artist door moeders hand den eersten sterkenden druppel heeft gekregen.

Vóór ik op reis ga om mijn gekneusde ribben wat te doen repareeren, wilde ik u dit even zeggen: Nu geen hartkloppingen krijgen, hoor! En