is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de jaren 1654 en 1655 werd onze goede Stad door eene lievige pestziekte bezocht, waardoor het aantal weezen belangrijk toenam. Dit gaf den doorslag.

Eene Commissie uit den kerkeraad, nml. de predikant petrus GrijbiuS en de Diakenen francois Felbier en Abraham de Sadelaer, werd naar de stedelijke regeering afgevaardigd om hare toestemming en ondersteuning tot het bouwen van een Weeshuis te verzoeken.

Het aantal weezen bedroeg toen meer dan drie honderd vijftig.

Den 4(kn Januari 1656 had men eene bijeenkomst met de Burgemeesteren : Joan huijdekoper, CorneL's de Graeff, Joan van de Poll en Hendrik dlrksz. Spiegel, als gevolg waarvan 6 Januari aan de Diaconie zekere erven, liggende aan den BinnenAmstel op den hoek van de Zwanenburgerstraat bij giftbrief werd geschonken. *)

De regeering gaf daarbij haren wensch te kennen, dat het gebouw sterk, maar niet kostelijk en prachtig en in overeenstemming met een houten model, dat zij. de regeering, had doen vervaardigen, mocht worden opgetrokken.

Den 7tU' dier maand werden Heeren Burgemeesteren uit naam van Diakenen door Ds. GrijbiuS voor hunne gift - met eene treffelijke redevoering plechtigüjk bedankt.■> In Maart geschiedde eene Algemeene Collekte tot den bouw van het «Godtshuijs».

De Diakenen felbier en De Sadelaar, Johannes

*) Zie aanteekeningen 1.