is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15dcn December des morgens le 10 ure, Ds. van der Vorm voor de jongens en Ds. van den Broek voor de meisjes een toespraak hield.

Daarna werden de kinderen aan een feestelijken maaltijd vereenigd, waarbij Prof. curtenius en Ds. van den broek het gebed uitspraken.

De kinderen werden onthaald op soep met gehakt vleesch, daarna gebraden rundvleesch met gestoofde appelen en als nagerecht: kleine noten en appelen, terwijl niet minder dan witte wijn de tafeldrank was.

Als feestgift kwam in tijdens den maaltijd, waaraan kerkeraadsleden zich vereenigd hadden, van den ouderling Johan Heinsius de som van: duizend gulden.

Op Zondag 18 December werd het eeuwgetijde in al onze kerken herdacht, inzonderheid in de Zuiderkerk. Ten aanhoore van de weezen, predikte daar Ds. KULENKAMP, naar aanleiding van de woorden uit Psalm 68 vers 6a: «God is een Vader der weezen.»

De collekten in al de kerken op dien dag, bedroegen ruim drie duizend drie honderd gulden meer, dan men gewoonlijk des Zondags in den wintertijd inzamelde.

Een gedenkpenning werd gestempeld, vervaardigd door den bekwamen juwelier: JOHANNES HENNEBO.

Als een kenteeken van den tijd, waarin het eeuwfeest gevierd werd en waarin men met zijn woordenkeus niet al te kieskeurig was, om uitdrukking te geven aan waardeering, zij het mij vergund u enkele regels te laten hooren uit een gedicht van J. van Hoogstraten.