Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook om reeds in de bestaande toestanden, die onhoudbaar bleken, verandering te brengen: er was een bres geschoten in het oude systeem. —

Zoo werd in 1872 door het Bestuur een commissie benoemd «om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk was om alle weezen alleen te doen slapen.»

Er werd een voorstel gedaan aan de Diac. Verg.: «machtiging te vragen tot het verkrijgen van een lokaal binnen de stad, om daarin de groote werkjongens te kunnen huisvesten» en «een buitengewoon crediet om het noodige aantal één-persoons ijzeren kribben te doen maken».

Om gevolg te kunnen geven aan dit besluit, kwam in het najaar 1872 een voorstel: «om te huren het Protestantsch weeshuis te Zeist en derwaarts tijdelijk over te brengen de kinderkamers, benevens alle schoolkinderen».

Zeker om de belangrijke kosten en bezwarende bepalingen: 10 jaar huur tegen f4000 per jaar, werd van dit plan afgezien. —

In de vergadering van Maart '73 kwam in: «eene missive der commissie tot stichting van een nieuw weeshuis», met verzoek, «de beschouwingen van het bestuur te mogen vernemen, aangaande het tot stand brengen van een dependence voor zieken en zwakken, eener bouwhoeve, en het stelsel van uitbesteding.»

Het scheen bekend te zijn bij het publiek, dat er eene strooming merkbaar was voor separatie, want 19 Juni '73 kwam eene aanbieding van den Heer FRANKF.NHUIJSEN, om gratis de gesloten stichting te Montfoort over te nemen, met hare baten en lasten.

De commissie tot onderzoek rapporteert 17 Juli d. v.

Sluiten