is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We zouden tegenwoordig niet weten hoe of we het hadden, als een verpleegde hij het verlaten der stichting namens alle vertrekkenden kwam aanbieden : Een Woord van

Dankerkentenis

aan

God. den Vader der Weezen,

mitsgaders aan den WelEerwaarden Leeraar, Ouderlingen, Diakenen en Diakonessen der Hervormde Gemeente te Amsterdam

en aan alle onze Weldoeners door de jongelingen (meisjes) bij derzelver vertrek uit het Diakonie-Weeshuis.

Vooral wanneer Diakenen toegesproken worden in dezer voege:

O Armverzorgers, die met onvermoeide vlijt,

Uw troost en hulp verleent, waar d' armoe klagend schreit, Stokoude grijzen sterkt, waar zij uw bijstand vragen, En voor ons, als uw kroost, de beste zorg wilt dragen! 't Herdenken aan die zorg en liefde aan ons betoond, Eischt dat ons hart met dank en weermin u beloont. Gii immers waart naast God de Redders van ons leven; Toen wij ons ouderpaar door 'tsterflot zagen sneven; Gij traadt in hunne plaats, 't aanvaarden van hun taak Was wellust voor uvr hart, uw allergrootst vermaak! God zij uw steun, uw hulp, uw toeverlaat in 't leven, Een leidsman op Uw weg, die nimmer zal begeven; En als de doodsklok slaat, zij 't sterven u gewin, En sluimert dan vol hoop ten eeuwgen leven in!