is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid des Heeren, die ons ook dat middel in handen geeft.

Diezelfde goedertierenheid zal dan ook zeker voor de middelen, de wegen aanwijzen. Wij gelooven in den zegen, die er in de gezinsverpleging is weggelegd, indien zij maar concientieus wordt toegepast en nooit in (Uitbesteding» ontaardt.

VII.

In 1905 (1 December) werden de zoogenaamde kinderwetten ingevoerd. Daarin wordt o. a. bepaald:

«In alle gevallen waarin de kantonrechter of de rechtbank een voogd te benoemen heeft, kan de voogdij worden opgedragen aan eene in het Koninkrijk gevestigde persoonlijkheid bezittende Vereeniging of aan eene aldaar gevestigde stichting of instelling van weldadigheid, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen duurzame verzorging van minderjarigen voorschrijft».

Nu, de stichtingsbrief van het Diac. Weeshuis dateert van 1657. Van de bevoegdheid om de voogdij te aanvaarden wordt door onze Stichting gebruik gemaakt en de reglementen van de Diaconie en het Weeshuis werden daarmede in overeenstemming gebracht.

Eigenaardig, dat sedert lang een dusdanige regeling gewenscht was. Het Bestuur van het Diac. Weeshuis ontving reeds in 1872 van het college van Diakenen der Ned. Herv. Oem. te 's Hage, «een verzoek om instemming met het adres aan Z. M. den Koning, om verbetering in de Ned. Wetgeving ten opzichte