is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jannf.ken Valckenburchs, huisvrouw van C. J. Kloppf., Janneken Jans, Wed. Nicolaas Abbeleve,

Anna Ruis, huisvrouw van Kornelis Kerfrijl,

Neeltjf. Pooi., Wed. Hf.ndrikus Gildorpers,

Baertje Jacobs, Wed. Reijnier Andries,

Femmetje Rudolphus, Wed. Lukas Hooft.

Deze namen zijn vermeld op twee schilderijen, vervaardigd door den schilder Johannf.s Victoors, voorstellende de kleed- en eetzaal, die thans de wanden van de Bestuurskamer versieren, waarvan op de bldz. 10 en 12 de reproductiën.

De eerste »binnenvader« en »binnenmoeder« waren: Albert Schaoen en zijne huisvrouw Marritje Coenraets.

(4) De dichter plaatste hierbij de volgende aanteekening:

De Eerwaarde Broederen Diaconen, besloten hebbende

deze jubelfeest aan een plegtigen Maaltijd te gedenken, hebben daartoe, naar den aard van regtschapen Armbezorgers, hunne eige beurzen geopent, en daar van alleen de kosten gedragen. Zijnde ook de kinderen toen aan eene treffelijke Maaltijd onthaald, en dien ganschen dag, van 's morgens 9 uuren af, door Godsdienstige oeffeningen beziggehouden. —

(5) Als programma voor het te vieren feest vinden wij vermeld:

Dat het eeuwgetijde in de elf kerken zal herdacht worden, en dat dit acht dagen tevoren aan de gemeente zal worden bekend gemaakt, om haar tot extra liefdadigheid op te wekken; dat de predikant in de Zuiderkerk zal verzocht worden een aanspraak aan de kinderen te doen.

Verder werd door de Groote Vergadering goedgekeurd: le Dat de weeskinderen op den feestdag zeiven door de beide predikanten op de beide zalen des voormiddags op feestelijke wijze zullen worden toegesproken.